Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2015-10-14 14:52:00

Sveikiname

nidai-konkursui-9389

Adomą Kanopką (Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Ekonomikos ir verslo institutas ) 2015 m. spalio 13 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusį disertaciją "Investicijų į atsinaujinančių išteklių energetiką rizikų valdymas suinteresuotų šalių aspektu" (Vadyba, 03 S).

INVESTICIJŲ Į ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKĄ RIZIKŲ VERTINIMAS IR VALDYMAS SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ ASPEKTU

Tradicinis energetikos investicinių projektų planavimas ilgą laiką buvo grindžiamas reliatyviai pigiomis technologijomis, o rinka veikė nuspėjamų žaliavų bei energijos kainų ir lėto technologinio progreso sąlygomis, tačiau šiuolaikiniame pasaulyje investicijų į energetiką planavimas tapo daug sudėtingesnis dėl šioje srityje pagausėjusios nežinomybės ir rizikos. Tyrimų objektas – investicijų į atsinaujinančios energijos energetiką rizikos valdymas. Darbo tikslas – sukurti integruotą atsinaujinančių išteklių energetikos investicijų rizikos valdymo modelį, įvertinantį įvairių suinteresuotųjų šalių interesus; jo savybes ir tinkamumą patikrinti konkrečių investicinių projektų į Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetiką rizikos vertinimo atveju.

Sudarytas integruotas investicijų atsinaujinančioje energetikoje efektyvumo vertinimo modelis, atspindintis skirtingų suinteresuotųjų šalių perspektyvas, leidžia suinteresuotųjų šalių grupėms giliau pažvelgti į atsinaujinančių energetikos šaltinių riziką ir įvertinti jos valdymo galimybes. Darbe sudaryti alternatyvūs AIE projektų investicijų raidos scenarijai (pasitelkiant surinktus kiekybinius ir kokybinius duomenis) leidžia įvertinti investicinių projektų perspektyvas ir jų finansinį patrauklumą. Remiantis tyrimo įžvalgomis, pateiktos rekomendacijos investuotojams ir sprendimų priėmėjams.

ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF INVESTMENT RISK INTO THE ENERGY FROM RENEWABLE SOURCES FROM THE ASPECT OF STAKEHOLDERS

Traditional planning of projects related to investment in energy used to be based on relatively cheap technologies, whereas the market functioned in the environment, where then prices of raw materials and energy were predictable and the rate of technological progress was low; however, in the modern environment, planning of investment in energy is a lot more complicated in view of the predominant, uncertainty and risk. The object of the studies is management of risk of investment into renewable energy. The objective of the thesis is to develop an integrated risk management model of investment into renewable energy sources, taking into account the interests of the stakeholders; to verify its features and suitability through assessment of risk related to specific investment projects into energy from renewable sources in Lithuania.

An integrated model of assessment of investment efficiency into the renewable energy, reflecting different perspectives of the stakeholders, allows the groups of stakeholders to take a deeper look at the risk associated with the renewable energy sources and to assess possibilities to manage the same risk. The thesis includes alternative scenarios for investment progress into energy from renewable sources (using both quantitative and qualitative data) allow to assess the perspectives of investment projects and their financial appeal. Based on the insights of the study, the thesis offers recommendations for both investors and decision makers.