Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2015-10-12 08:32:00

Sveikiname

ieva-saudargaite-9246

Ievą Saudargaitę (Socialinių technologijų fakultetas, Komunikacijos ir mediacijos institutas) 2015 m. spalio 9 d. Mykolo Romerio universitete anglų kalba apsigynusią disertaciją "Judicial Mediation in Civil Disputes in Lithuania" (Teisė, 01 S).

TEISMINĖ MEDIACIJA CIVILINIUOSE GINČUOSE LIETUVOJE

Disertacinio tyrimo objektas yra teisminės mediacijos civiliniuose ginčuose teisinis reguliavimas Lietuvoje. Nurodytas objektas tiriamas pagrindinių teisminės mediacijos principų ir jų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimo aspektu, siekiant, be kita ko, atskleisti, ar teisminės mediacijos civiliniuose ginčuose teisinis reguliavimas yra tinkamas ginčams taikiai spręsti, inter alia ar juo įtvirtintos taisyklės, nustatančios universalius teisminės mediacijos principus – taisyklės, būtinos tam, kad šia procedūra būtų pasitikima ir ji būtų kokybiškai taikoma praktikoje, taip pat ar sudarytos prielaidos taikyti tokius principus. Disertacijoje pasirinkta problematika nagrinėjama ir tarptautiniame kontekste – atsižvelgiant į susijusią Europos Sąjungos bei užsienio valstybių patirtį. Atlikto tyrimo pagrindu, be kita ko, identifikuojami ir Lietuvos teisinėje sistemoje įtvirtinto teisminės mediacijos civiliniuose ginčuose modelio ypatumai.

JUDICIAL MEDIATION IN CIVIL DISPUTES IN LITHUANIA

The research object of the dissertation is the legal regulation of judicial mediation in civil disputes in Lithuania. The identified object is approached from the perspective of consolidation of the main principals of judicial mediation and the guarantees for their application; the conducted research aims inter alia at identifying whether the legal regulation of judicial mediation in civil disputes is adequate for the peaceful settlement of disputes, inter alia, whether it entrenches the rules that consolidate the universal principles of judicial mediation – rules that are required in order this ADR procedure can be trusted and applied in practice, and whether it creates preconditions for their application. The selected problematic is analysed in the dissertation also from the international perspective, i.e. with respect to the relevant experience of foreign countries and of the European Union. The peculiarities of the model of judicial mediation in civil disputes introduced into the Lithuanian legal system are also identified on the basis of the conducted research.