Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2015-08-27 07:20:00

Sveikiname

marius-laurinavicius-4500

Marių Laurinaitį (Socialinių technologijų fakultetas, Skaitmeninių technologijų institutas) 2015 m. rugpjūčio 26 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusį disertaciją "Elektroninių pinigų teisinis reguliavimas" (Teisė, 01 S).

ELEKTRONINIŲ PINIGŲ TEISINIS REGULIAVIMAS

Daktaro disertacijoje „Elektroninių pinigų teisinis reguliavimas“ analizuojamas alternatyvių elektroninių atsiskaitymo priemonių, kurios dažnai visos sutapatinamos su elektroniniais pinigais, teisinio reguliavimo poreikis, kuris kyla dėl tokių priemonių buvimo dematerializuota atsiskaitymo už prekes ar paslaugas priemone, taip pat anonimiškumo klausimai, galiojimo globaliu mastu, licencijų problema. Esamas reguliavimas pateikia tik siaurą elektroninių pinigų teisinę sąvoką į kurią nepatenka alternatyvios atskaitymų elektroninėje erdvėje priemonės. Darbe nagrinėjama naujos kartos elektroninė mokėjimo priemonė – elektroniniai pinigai, jų samprata, analizuojami elektroniniams pinigams teorijoje ir praktikoje keliami reikalavimai, taip pat ir pirkėjų, prekeivių poreikiai (saugumas, pigumas, platus priimtinumas ir kt.). Darbe pristatomas nuoseklus teisinio reguliavimo mechanizmas, kuris reikalingas sklandžiam el. pinigų leidimui, tikros el. pinigų rinkos didėjimui. Darbe atliktas tyrimas, palygintos vartotojams prieinamos ir Lietuvoje įsteigtos el. pinigų įstaigos. Lyginta el. pinigų leidėjų veikla, pasirinkti teorijoje išskiriami kriterijai, kuriais galima įvertinti ar el. pinigų įstaiga atitinka vartotojų ir prekeivių lūkesčius, o teisinis reguliavimas neužkerta teorijoje iškeltų reikalavimų įgyvendinimo.

LEGAL REGULATION OF ELECTRONIC MONEY

The doctoral thesis “Legal regulation of electronic money" present the need of legal regulation of alternative electronic payment instruments that are frequently referred to as electronic money arises from such factors as the use of such instruments as a dematerialized means of payment for goods and services, issues of anonymity, validity in the global scale and problems of licensing. The existing legal regulation provides only a narrow legal conception of electronic money excluding alternative instruments of payment abundantly used in the cyberspace. The paper focuses on the issues of the new generation electronic payment instrument known as electronic money: the concept, imposed theoretical and practical requirements, and buyer and seller needs (safety, price, acceptability, etc.) and presents a consistent regulatory mechanism necessary to conduct a smooth e-money emission and develop the actual e-monetary market. The doctoral thesis also includes a survey to compare e-money institutions available in Lithuania. The comparison is based on theoretical criteria that allow assessment of whether an e-money institution meets the needs of consumers and businesses and whether the existing legal regulation does not preclude implementation of requirements foreseen in theories.