Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2015-05-09 10:37:00

Sveikiname

egle-kibartiene--2139

Eglę Kybartienę (Teisės fakultetas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas ) 2015 m. gegužės 8 d. Mykolo Romerio universitete  apsigynusią disertaciją "Subjektai, turintys teisę kreiptis prejudicinio sprendimo pagal Europos Sąjungos teisę" (Teisė, 01 S).

SUBJEKTAI, TURINTYS TEISĘ KREIPTIS PREJUDICINIO SPRENDIMO PAGAL EUROPOS S ĄJUNGOS TEISĘ

Daktaro disertacija „Subjektai, turintys teisę kreiptis prejudicinio sprendimo, pagal Europos Sąjungos teisę“ siekiama nustatyti tinkamą prejudicinio sprendimo subjekto sampratą, įvertinti subjektiškumo reikalavimus bei pateikti pasiūlymus, kokius subjektų atrankos kriterijus ir kaip būtų tikslinga pakeisti. Disertaciniame tyrime analizuojamos įvairių nacionalinių institucijų grupių galimybės kreiptis į Teisingumo Teismą, nagrinėjama, kokią įtaką nacionalinių teismų bendradarbiavimui su Teisingumo Teismu turi tikslaus teismo pagal SESV 267 str. apibrėžimo nebuvimas, ar tai trukdo nacionalinėms institucijoms pasinaudoti prejudicinio sprendimo procedūra. Remiantis tyrimo duomenimis bei atlikta Teisingumo Teismo praktikoje taikomų subjektiškumo kriterijų analize identifikuoti „valstybės narės teismo“ sampratos trūkumai ir pateikti siūlymai subjekto sąvokos apibrėžimui.

THE SUBJECTS WITH THE RIGHT TO REFER FOR A PRELIMINARY RULING UNDER THE LAW OF THE EUROPEAN UNION

The Doctoral Dissertation “The Subjects with the Right to Refer for a Preliminary Ruling under the Law of the European Union” seeks to determine the suitable conception of a subject of preliminary ruling, to assess the requirements for subjectivity, and to provide recommendations on how and what selection criteria should be changed. The dissertation research analyzes the possibilities of various national institution groups to refer to the Court of Justice. The influence of absence of definition of a court under Article 267 of TFEU on cooperation of national courts with the Court of Justice is examined. It is explored, whether it prevents the national institutions from using the preliminary ruling procedure. Following the research data and analysis of subjectivity criteria, used in the case law of the Court of Justice, the drawbacks of conception of “member state’s court” were identified and recommendations for definition of subject were given.