Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2014-12-24 14:22:00

Sveikiname

dsc5691

Ramunę Kasperavičiūtę-Černiauskienę (Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo institutas) 2014 m. gruodžio 23 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusią disertaciją "Pasirinkimas diegti kokybės vadybos priemones: ISO 9001 standarto atvejis Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijose" (Vadyba, 03 S).

PASIRINKIMAS DIEGTI KOKYBĖS VADYBOS PRIEMONES: ISO 9001 STANDARTO ATVEJIS LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE

Disertacijoje nagrinėti įvairūs pasirinkimą diegti vadybos priemones organizacijoje analizuojantys teoriniai požiūriai (racionalus, inovacijų sklidimo, neoinstitucinis, išteklių priklausomumo) bei organizaciniai (vidinės organizacinės struktūros) veiksniai leidžia pažvelgti į mokslinio tyrimo objektą žymiai plačiau ir įvairiapusiškiau analizuoti Lietuvos aukštųjų mokyklų pasirinkimą diegti ISO 9001 standartą. Ekspertų apklausos (empirinio tyrimo, kuriame dalyvavo 25 Lietuvos aukštosios mokyklos), europinių (tarptautinių) ir nacionalinių dokumentų, vidinės organizacinės struktūros charakteristikų duomenų analizė leidžia apibendrinti gautus rezultatus ir atsakyti į klausimą, kokie veiksniai darė poveikį pasirinkimui diegti ISO 9001 standartą Lietuvos aukštosiose mokyklose. Nustatyta, Lietuvos aukštosios mokyklos racionaliai renkasi diegti ISO 9001 standartą kaip praktiškai naudingą priemonę, kuri yra suderinama ir pritaikoma pagal aukštosios mokyklos poreikius. Europinių (tarptautinių) ir nacionalinių dokumentų reikalavimai ir vidinių suinteresuotųjų šalių (aukščiausios vadovybės) reikalavimai taip pat turėjo poveikį pasirinkimui diegti ISO 9001 standartą Lietuvos aukštosiose mokyklose. Tai rodo vieną iš institucinio izomorfizmo mechanizmų – valstybės valdžios institucijų per įstatymus ir vidinių suinteresuotųjų šalių reikalavimų daromą priverstinį-normatyvinį spaudimą.

ADOPTION OF QUALITY MANAGEMENT PRACTICES: A case of ISO 9001 in Lithuanian higher education institutions

In this thesis examined different theoretical perspectives (rational, innovation diffusion, neoinstitutional, resource dependency) to the adoption of management practices, and organizational (internal organizational structure) factors allow a more comprehensive research of the adoption of quality management practices within Lithuanian higher education institutions. Expert survey (empirical research, in which participated 25 Lithuanian higher education institutions), European (international) and national documents, internal organizational structural characteristics data analysis allows to generalize the results and answer the question, what factors have an impact on the adoption of ISO 9001 standard in Lithuanian higher education institutions. The results show that Lithuanian higher education institutions adopt ISO 9001 standard as a practically effective practice, which is compatible with and adaptable to the needs of higher education institution. European (international) and national documents requirements and internal stakeholders (top management) requirements also had an impact on the adoption of ISO 9001 standard within Lithuanian higher education institutions. This shows one of the mechanisms of institutional isomorphism – a coercive-normative pressure of state government institutions through laws and of internal stakeholders’ requirements.