Renginiai ir įvykiai

2014-05-26 09:56:00

Apskritojo stalo diskusija MRU „Koks turėtų būti šiandienos mokytojas“

dsc6027

Baigiantis mokslo metams ir jau ruošiantis kitiems birželio 4 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) buvo rengiama apskritojo stalo diskusija „Koks turėtų būti šiandienos mokytojas“. Renginio metu kartu su moksleiviais, jų tėvais, pedagogais, švietimo politikais ir akademine bendruomene buvo aptariamos švietimo inovacijos ir pedagogo vaidmuo ugdant visuomenės technologinį, teisinį ir ekonominį raštingumą.Apksirijo stalo dalyviai priėmė rezoliuciją.

„Akivaizdu, kad šalyje įsigali naujoji švietimo paradigma, akcentuojanti edukacinėmis technologijomis praturtintą mokymąsi kaip visą gyvenimą trunkantį procesą. Šiame kontekste kinta švietimo sistemos, mokyklos ir pedagogų veiklos situacija“, - būtinybę reaguoti į pokyčius akcentuoja viena diskusijos organizatorių MRU profesorė dr. Valdonė Indrašienė.

Pedagogo technologinis raštingumas – viena opiausių šiandienos temų, liečiančių mokyklą, sako V. Indrašienė. MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto direktorė pastebi, kad neretai besimokantieji kaip skaitmeninio pasaulio čiabuviai pranoksta savo ugdytojus įvairiose technologijų taikymo srityse. „Todėl būtina nuo tradicinių aplinkų kūrimo ir klasikinių veiklų pereiti prie laisvojo ugdymo paradigmos realizavimo, siekiant kryptingo holistinio asmenybės formavimo“, - naujus metodus ir mokytojų rengimo gaires aptarti kviečia V. Indrašienė. - „Juk be technologijų išmanymo ir panaudojimo mokymasis dabar tiesiog neįmanomas, todėl būtina įgyti edukacinių technologijų valdymo gebėjimus“.

Kita svarbi tema, kuri buvo paliesta diskusijoje - teisinis švietimas ir teisinės sąmonės ugdymas. Lietuvoje plėtojama mokyklų savarankiškumo ir lyderystės kultūra suponuoja poreikį skatinti šiandieninio mokytojo asmeninę lyderystę. Mokytojas turi tapti ne tik puikiu savo srities žinovu, gebančiu mokyti kitus, bet ir savarankiška, aukštos kultūros asmenybe, norinčia lavintis, naudotis naujausiais mokslo pasiekimais bei visapusiškai ugdyti kiekvieną besimokantįjį – modernios, tvarios visuomenės kūrėją. Esminė šio siekio realizavimo sąlyga – mokytojo gebėjimas kurti saugią mokyklą – kūrybingą, ugdymui palankią ir multikultūrę aplinką, kurioje visi bendruomenės nariai žino ir geba atsakingai naudoti savo laisves ir teises, - teisinio švietimo svarbą pabrėžia MRU profesorė dr. V. Indrašienė.

Pedagogai teigia, kad jaunimo teisinis, finansinis, verslumo pagrindų mokymas yra visos valstybės problema ir uždavinys. Todėl taip pat kalbama, kad aukštosios mokyklos turėtų rengti ne tik tradicinius atskirų dalykų mokytojus, bet ir naujų profesijų pedagogus, pvz., pedagogus-teisininkus, pedagogus-finansininkus.

Apskritojo stalo diskusija „Koks turėtų būti šiandienos mokytojas“ vyks birželio 4 d. 13 val. Mykolo Romerio universiteto I-414 auditorijoje.

Diskusijoje dalyvauti ketina Moksleivių parlamento nariai, Tėvų forumo, Seimo, Švietimo ir mokslo bei Teisingumo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Švietimo centrų asociacijos, Švietimo centrų atstovai, mokyklų direktoriai, mokytojai ir pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų atstovai.

MRU Edukologijos ir socialinio darbo institutas - tarptautinį pripažinimą turinti mokslo ir studijų institucija, rengianti naujos kartos kompetentingus edukologijos ir socialinio darbo srities praktikus bei aukšto lygmens mokslininkus.

Institutas įgyvendina tris edukologijos srities bakalauro studijų programas: Ugdymo karjerai pedagogika; Sociokultūrinė edukacija ir Socialinė pedagogika bei tris magistrantūros studijų programas: Edukacinių technologijų valdymas, Verslumo edukologija ir Teisės edukologija. Taip pat įgyvendinama viena laipsnio nesuteikianti studijų programa „Pedagogika“. Nuo 2011 m. kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, Vilniaus universitetu, Klaipėdos universitetu bei Aveiro universitetu (Portugalija) vykdomos edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijos.

Instituto iniciatyva Mykolo Romerio universitete šiuo metu rengiama edukacinių technologijų laboratorija.

Edukologijos instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procese, kvalifikacijos tobulinimo programų ekspertinėje veikloje. 2011 - 2012 metais instituto mokslininkai dalyvavo kuriant Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelį.

Nuo 2013 metų Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro užsakymu
rengiami, išbandomi ir virtualiai mokymosi aplinkai pritaikomi inovatyvūs keturi alternatyvaus ugdymo programos moduliai ir jų medžiagos paketai skirti studentams ir pedagogams. Moduliai atspindi alternatyviojo ugdymo idėjas, į juos įtrauktos aktualios švietimo temos.

Institutas organizuoja įvairius kvalifikacijos tobulinimo mokymus: bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams/klasių auklėtojams; mokyklų pagalbos specialistams: psichologams, specialiesiems pedagogams, socialiniams pedagogams; profesinių ir aukštųjų mokyklų dėstytojams; neformalaus švietimo specialistams. Šiuo metu yra paruoštos specifinės, tam tikroms darbuotojų grupėms skirtos, temos. Mokymų temos derinamos su konkrečia bendruomene, siekiant kuo labiau atliepti šios bendruomenės poreikius.
Nuotraukos: Vidūno Gelumbausko