Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2014-06-21 13:53:00

Sveikiname

dsc7900 Eglę Krinickienę (Politikos ir vadybos fakultetas, Vadybos institutas) 2014 m. birželio 20 d. Mykolo Romerio universitete apgynusią  disertaciją "Lyčių aspekto poveikio ekonominei politikai vertinimas: Lietuvos atvejis" (Vadyba, 03 S).

LYČIŲ ASPEKTO POVEIKIO EKONOMINEI POLITIKAI VERTINIMAS: LIETUVOS ATVEJIS


Disertacijoje nagrinėjama aktuali lyčių aspekto poveikio ekonominei politikai vertinimo problema. Europos Sąjungoje lyčių lygybė pripažįstama viena iš pamatinių vertybių, o realus jos principų įgyvendinimas praktikoje bei suvokimas visuomenėje atspindi šalies pažangą ir išsivystymo lygį. Šio darbo tyrimo objektas – lyčių aspekto poveikis ekonominei politikai. Tyrimo tikslas – išanalizavus mokslinius požiūrius į lyčių lygybę ir lyčių aspekto integravimo strategiją, parengti lyčių aspekto poveikio vertinimo ekonominei politikai metodologiją, konceptualinį modelį, įvertinti lyčių aspekto poveikį makro ir mikroekonomikos lygiu bei pateikti rekomendacijas valstybinėms institucijoms įgyvendinant lyčių lygybės politiką. Disertacijoje atlikta kritinė lyčių lygybės teorijų ir strateginių lyčių lygybę įtvirtinančių dokumentų analizė bei įvertintos juose skelbiamos nuostatos, suformuota lyčių aspekto ekonominėje politikoje koncepcija, pasiūlyta lyčių lygybės tyrimo metodologija makro ir mikroekonominiu lygiu, sukurtas lyčių aspekto poveikio vertinimo ekonominei politikai konceptualinis modelis; pateiktas moterų rūpybos ekomikos indėlio į BVP įvertinimas; atlikta BVP, LR nacionalinio biudžeto ir užsienio prekybos analizė lyčių aspektu, lyčių padėties Lietuvos ir ES darbo rinkoje lyginamoji analizė bei pateiktas Lietuvos moterų verslo modelis.

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE GENDER ASPECT ON ECONOMIC POLICY: LITHUANIA’S CASE


    The dissertation examines the topical issue of assessment of the impact of the gender aspect on economic policy. In the European Union, gender equality is recognised as one of the fundamental values, while the implementation of its principles in practice and the awareness of such principles in society reflect a country’s progress and level of development. The object of research of the dissertation is the impact of the gender aspect on economic policy. The aim of research is, upon analysing scientific approaches to gender equality and gender mainstreaming, to develop a methodology for assessment of the impact of the gender aspect on economic policy and a conceptual model, to assess the impact of the gender aspect at the macro- and micro-economic levels and to provide recommendations to authorities as regards the implementation of gender equality policy. The dissertation carries out a critical analysis of theories of gender equality and strategic documents stipulating gender equality and evaluates their provisions, formulates the concept of the gender aspect in economic policy, proposes a methodology of gender research equality at the macro- and micro-economic levels, develops a conceptual model of assessment of the impact of the gender aspect on economic policy; presents an assessment of the contribution of women’s care economy to GDP; carries out a gender analysis of GDPP, the national budget of the Republic of Lithuania and foreign trade, a comparative analysis of the gender situation in the labour markets in Lithuania and the EU and presents a model of Lithuanian women’s business.