Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2014-06-17 13:51:00

Sveikiname

dsc6958 Aistę Kratavičiūtę-Ališauskienę (Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo institutas) 2014 m. birželio 16 d. Mykolo Romerio universitete  anglų kalba apsigynusią disertaciją "Analysis of Formal and Informal Systems of Performance Evaluation: The Case of the Prime Minister of Lithuania" (Vadyba, 03 S).

FORMALIOS IR NEFORMALIOS VEIKLOS VERTINIMO SISTEMOS ANALIZĖ: LIETUVOS MINISTRO PIRMININKO TARNYBOS ATVEJIS


Veiklos vertinimo sistema yra neatskiriama veiklos valdymo dalis ir svarbus organizacinės kontrolės įrankis. Diskusijos apie formalios ir neformalios vertinimo sistemų motyvavimo / demotyvavimo galią skirtingų asmenybės tipų darbuotojams atveria naujas perspektyvas žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimuose. Šios disertacijos esmę atspindi tyrimo klausimas „Kiek neformali veiklos vertinimo sistema egzistuoja šalia formalios veiklos vertinimo sistemos, ir kaip jos, kaip darbo motyvatoriai / demotyvatoriai, veikia skirtingų asmenybės tipų viešojo sektoriaus darbuotojus?“. Formali ir neformali veiklos vertinimo sistemos Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyboje (MPT) analizuojamos pasitelkiant teorinį tyrimo pagrindą, kuris yra paremtas trimis skirtingomis perspektyvomis: teisės sociologija, žmogiškųjų išteklių valdymu ir psichologija. Etnografinis tyrimas, kurį papildo psichometrinis įrankis HEXACO PI-R, atliktas siekiant identifikuoti neformalią veiklos vertinimo sistemą ir ištirti jos motyvacinį / demotyvacinį poveikį dviejų skirtingų asmenybės tipų (ORGANIZUOTIESIEMS ir LANKSTIESIEMS) MPT patarėjams. Nustatyta, kad formali sistema veikia kaip motyvatorius ORGANIZUOTIESIEMS patarėjams ir kaip demotyvatorius LANKSTIESIEMS valstybės tarnautojams, o neformali sistema demotyvuoja visus patarėjus, kurie pripažino, kad tokia sistema egzistuoja. Darbe analizuojami atlikto tyrimo rezultatai ir pateikiamos išvados.

ANALYSIS OF FORMAL AND INFORMAL SYSTEMS OF PERFORMANCE EVALUATION: THE CASE OF THE PRIME MINISTER OF LITHUANIA

System of performance evaluation is an essential part of performance management and a major source of organizational control. Discussion about motivational/demotivational power of the formal and informal systems of performance evaluation for different personality types of employees opens a new page in the studies of human resource management. The following research question reflects the core of this thesis “To what extent the informal system of performance evaluation exists beside the formal system of performance evaluation and how do they operate as work motivators/demotivators for civil servants of different psychological types?”. The formal and informal systems of performance evaluation in the Office of the Prime Minister of Lithuania (OPML) are analysed using the theoretical research framework based on three different perspectives: sociology of law, human resource management and psychology. An ethnographic research, supplemented by the psychometric instrument HEXACO PI-R, is conducted to unfold the informal system of performance evaluation and to investigate its motivational/demotivation impact on two different personality types of OPML advisers (ORGANIZED and FLEXIBLE). The formal system is found to be a motivator for the ORGANIZED civil servants and demotivator for the FLEXIBLE advisers, while the informal system served as demotivator for all of the advisers who admitted its existence. In-depth interpretations of the doctoral dissertation research results are provided and conclusions drawn.