Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2014-05-23 11:08:00

Sveikiname

dsc5195 Kristiną Baubinaitę (Politikos ir vadybos fakultetas, Vadybos institutas) 2014 m. gegužės 22 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusią disertaciją "Valstybės plėtros strategijos formavimas globalizacijos sąlygomis" (Vadyba, 03 S).

VALSTYBĖS PLĖTROS STRATEGIJOS FORMAVIMAS GLOBALIZACIJOS SĄLYGOMIS


Disertacijos objektas – valstybės plėtros strategijos (VPS) paradigminė kaita globalizacijos sąlygomis. Pristatytas kokybiškai naujas VPS analizės modelis, pagrįstas holistine paradigma. Šiuolaikinės VPS konstruojamos kaip kokybiškai nauja politines, ekonomines, socialines, kultūrines-tapatybines veiklas integruojanti priemonė, kuri išreiškia valstybės santykį su globalia konkurencine aplinka ir poindustrinės visuomenės raidos dinamika. Strategijų konkurencinio pranašumo svorio centras slenkasi nuo materialių išteklių link intelektinėmis žiniomis grindžiamų ir jomis remiantis kuriamų strateginių pranašumų. Dėl to pirmą kartą istorijoje mažos valstybės įgyja galimybę projektuoti savo strategijas globaliose erdvėse. Globalizacijos sąlygomis didėja VPS svarba. Tikėjimas ilgalaikės vizijos perspektyva tampa valstybės jėga, kuri padeda išrasti ateitį.Vis didesnę reikšmę įgyja dėmesys holistiniams valstybės gebėjimus atskleidžiantiems kokybiniams elementams, tokiems kaip: globalizacijos refleksija; VPS struktūrinė subordinacija, susiejanti politinę valią su prioritetų įgyvendinimu; valstybės „įsitinklinimo“ gebėjimai, jos identiteto konsolidavimas ne tik valstybės geografinėje platumoje, bet ir globaliose medijų platformose; pažangiausių ekonominio konkurencingumo modelių taikymas, darni plėtra bei geras valdymas.

NATIONAL DEVELOPMENT STRATEGY FORMATION IN THE PERSPECTIVE OF GLOBALISATION


The thesis focuses on the paradigmatic change of national long-term development strategies in the context of globalisation. Presented is a new qualitative national development strategy analysis model based on a holistic paradigm.Contemporarynational development strategies are constructed as a qualitatively new means, which integratepolitical, economic, social and cultural activities and expresses the states relationship with the global competitive environment and the post-industrial society’s dynamics. The gravity centre of strategic competitiveness is gradually moving from material resources towards knowledge-based strategic advantages. Therefore, for the first time in history, small statesare provided a unique opportunity to develop their own strategies on global dimension. The importance of long term development strategies is increasing.Faith in the long-term vision is becoming a national force, which under conditions of globalisation helps to invent the future. With paradigmatic change in strategic management, the focus in states‘ strategies is laid on holistic elements, such as: reflection of globalisation; structural subordination of the strategy; functionality via global networks; consolidation of national identitynot only in the geographical latitude of the state, but also in global media platforms; advanced models of economic competitiveness;sustainable development and good governance.