Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2014-04-15 18:47:00

Sveikiname

dsc1526 Gediminą Pauliukevičių (Politikos ir vadybos fakultetas, Vadybos institutas )2014 m. balandžio 15 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusį disertaciją "Verslumo skatinimo sistemos valdymas: Lietuvos atvejis" (Vadyba, 03 S).

VERSLUMO SKATINIMO SISTEMOS VALDYMAS: LIETUVOS ATVEJIS

Verslumo iniciatyvų, kaip vienų pagrindinių šalies ekonomikos augimo ir konkurencingumo faktorių, įtaka yra pagrįsta moksliniais tyrimais ir tiesiogiai siejama su tikslais, įvardytais ES ekonomikos augimo strategijoje ir Lietuvos strateginiuose dokumentuose. Verslumo rodiklių analizė sudaro prielaidas projektuoti Lietuvos konkurencingumo augimo tendencijas, tačiau šiuo metu egzistuojančios verslumo skatinimo sistemos savybės rodo, kad sistemos plėtotė paremta atskirų elementų kombinacija. Disertaciniu tyrimu siekiama pagrįsti verslumo skatinimo sistemos, tenkinančius Lietuvos socio-ekonominius poreikius, funkcinę struktūrą. Tyrimo tikslas realizuotas pagrindus, jog nacionalinio lygmens verslumo skatinimas turi būti realizuojamas taikant sisteminį požiūrį bei užtikrinamas įgyvendinant ilgalaikę šalies verslumo skatinimo strategiją, paremtą pagrįstu prioritetų ir krypčių pasirinkimu, duomenų analize ir validžiu planavimu. Verslumo skatinimo sistema šalies lygmeniu turi remtis aiškia verslumo skatinimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų sąranga bei jų tarpžinybiškumo schema. Konceptualizuotoje, teoriniu ir empiriniu tyrimais pagrįstoje verslumo skatinimo sistemoje įvardyti pagrindiniai sistemos komponentai, tarpusavyje susieti hierarchiniais atskaitomybės ryšiais.

MANAGEMENT OF ENTREPRENEURSHIP PROMOTION SYSTEM: A CASE STUDY OF LITHUANIA


The influence of entrepreneurship initiatives, as one of the main factors of economic growth and competitiveness of the country, is grounded by scientific research and is directly related to the aims identified in the EU economic growth strategy and strategic documents of Lithuania. The analysis of entrepreneurship indicators causes the projection of growth of competitiveness in Lithuania; however, the features of the present entrepreneurship promotion system demonstrate that the development of the system is based on the combination of separate elements. This dissertation research aims at validating the functional structure of entrepreneurship promotion system, which meets the socio-economic needs of Lithuania. The research reveals that entrepreneurship promotion at the national level has to be implemented by applying a systemic attitude and ensured by a long-term entrepreneurship promotion strategy based on the choice of priorities and directions, document analysis and valid planning. Entrepreneurship promotion system at the country level has to be based on a clear structure of the institutions which form and implement the entrepreneurship promotion policy and their interdepartmental scheme. In the entrepreneurship promotion system, which is conceptualized and based on the theoretical and empirical research, the main components of the system are identified, which are interrelated by hierarchical accountability.