Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2014-04-19 13:53:00

Sveikiname

dsc2720 Virginijų Kanapinską (Teisės fakultetas, Konstitucinės ir administracinės teisės institutas) 2014 m. balandžio 18 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusį disertaciją "Gamtinių dujų rinka Lietuvoje: valstybinio reguliavimo tikslai ir teisinio reglamentavimo problemos" (Teisė, 01 S).

GAMTINIŲ DUJŲ RINKA LIETUVOJE: VALSTYBINIO REGULIAVIMO TIKSLAI IR TEISINIO REGLAMENTAVIMO PROBLEMOS


Valstybės intervencija į gamtinių dujų rinką yra teisiniu, ekonominiu, politiniu ir kitais požiūriais labai svarbi bei specifinė visuomeninių santykių sritis, tačiau išsamesnių teisės krypties mokslinių tyrimų šia tema Lietuvoje iki šiol nebuvo atlikta. Disertacinio tyrimo tikslas – sisteminiu požiūriu nustatyti gamtinių dujų rinkos valstybinio reguliavimo mechanizmo tobulinimo galimybes Lietuvoje. Siekiant nurodyto tikslo disertacijoje keliami šie uždaviniai: 1) įvertinti socialinių pokyčių kontekste gamtinių dujų rinkos valstybinio reguliavimo teisinę aplinką ir poveikį šio reguliavimo tikslams; 2) ištirti skirtingų valstybių nepriklausomų reguliavimo institucijų modelių ypatumus ir jų panaudojimo galimybes tobulinant Lietuvos gamtinių dujų rinką reguliuojančios institucijos modelį; 3) įvertinti licencijuojamos veiklos gamtinių dujų sektoriuje teisinio reglamentavimo būklę teisinės kontrolės požiūriu; 4) išanalizuoti gamtinių dujų kainų valstybinį reguliavimą vartotojų ir gamtinių dujų rinkos dalyvių interesų pusiausvyros požiūriu.

NATURAL GAS MARKET IN LITHUANIA: STATE REGULATORY OBJECTIVES AND PROBLEMS OF LEGAL REGULATION


The State intervention into the natural gas market is very important and specific field of the public relations in terms of legal, economical, political and other approaches, but more comprehensive scientific research of legal direction on this subject has not been carried out in Lithuania yet. The aim of the dissertation – to ascertain in a systematic approach the natural gas market State regulatory mechanism, development in Lithuania. In order to achieve the aim of the research, there are the following tasks: 1) to assess the legal environment of the natural gas market State regulation and the impact on the aims of this regulation in the context of social changes; 2) to research the model peculiarities of different states independent regulatory institutions and their application possibilities in the improving of the model of the regulatory institution of the natural gas market in Lithuania; 3) to assess legal regulation status in the licenced activities of the natural gas sector in an aspect of the legal control; 4) to research the natural gas prices State regulation in the aspect of the consumers and the interests of the participants of the natural gas market.