Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2014-04-14 17:11:00

Sveikiname

dsc1350 Arvydą Kuziną (Socialinių technologijų fakultetas, Psichologijos institutas) 2014 m. balandžio 14 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusį disertaciją "Emocinių reakcijų į vaizdo elementus (spalvą, formą, turinį) ypatumai" (Psichologija, 06 S).

EMOCINIŲ REAKCIJŲ Į VAIZDO ELEMENTUS (SPALVĄ, FORMĄ, TURINĮ) YPATUMAI


Kiekvienas vaizdas sudarytas iš daugybės įvairių vaizdo elementų. Žinios apie juos labai svarbios, nes tai padės geriau suprasti ir prognozuoti viso vaizdo poveikį. Vienas svarbiausių vaizdo poveikių yra emocijos. Yra žinoma, kad emocijas gali sukelti ne tik vaizdas kaip visuma, bet ir pavieniai vaizdo elementai. Tačiau daugelis ankstesnių tyrimų vaizdo elementus tyrė atskirai vienas nuo kito. Tai nėra tikslu turint omeny, kad kasdienybėje esantys vaizdai beveik niekada nebūna sudaryti tik iš vieno vaizdo elemento. Todėl šis tyrimas ne tik sieks surinkti informacijos apie pavienių vaizdo elementų emocinį poveikį, bet tai darys atsižvelgdamas ir į kitus vaizdo elementus. Šiuo tikslu buvo atlikti keli tyrimai, nagrinėję vaizdo spalvos, geometrinės formos ir turinio sukeliamas emocijas, o taip pat jų tarpusavio sąveiką. Buvo pasitelkti keli duomenų matavimo būdai, o taip pat naujoviškas dirgiklių pateikimo būdas. Rezultatai atskleidė kelis skirtingų emocinio vaizdų poveikio mechanizmus bei įrodė, kad skirtingi vaizdo elementai sąveikavo tarpusavyje sukeldami žiūrovui emocijas.

EMOTIONAL REACTIONS TO BASIC IMAGE ATTRIBUTES (COLOUR, SHAPE, CONTENT)


Every image consists of a huge amount of various image attributes. Information about them is very important, because it allows to understand and predict the effects of the whole picture. One of the most important effects of any image is emotion. It is known that emotions can be evoked not only by an image as a whole, but also by individual attributes of a picture. However, most of the previous studies concentrated on researching image attributes separately of each other. This is not accurate, because pictures almost never consist of only one image attributte. That is why current study will research single image attributes in the context of other image attributes. For that several experiments were conducted with a goal to study emotions, evoked by colour, shape and content, as well as thei interaction. Several different research methods were used both for gathering data and presentation of stimuli. Results revealed several different mechanisms, responsible for the link between picture and emotions and also demonstrated the importance of studying image attributes together.