Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2014-04-04 09:26:00

Sveikiname

1256041619petrauskassm87300 Feliksą Petrauską (Teisės fakultetas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas )2014 m. balandžio 3 d. Mykolo Romerio universitete  apsigynusį disertaciją "Alternatyvus ginčų, susijusių su vartotojų teisių apsauga, sprendimas" (Teisė, 01 S).

ALTERNATYVUS GINČŲ, SUSIJUSIŲ SU VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA, SPRENDIMAS

Daktaro disertacijoje "Alternatyvus ginčų, susijusių su vartotojų teisių apsauga, sprendimas" nagrinėjamos šios pagrindinės temos: alternatyvaus ginčų sprendimo samprata vartotojų teisių apsaugos kontekste, alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimas ES ir jos valstybėse narėse bei Lietuvoje. Disertacijoje analizuojamos tokios sąvokos: nesutarimas, ginčas, konfliktas, alternatyvus ginčų sprendimas, alternatyvus vartotojų ginčų sprendimas, o remiantis užsienio šalių patirtimi apžvelgiama alternatyvaus ginčų sprendimo instituto raida. Disertacijoje analizuojami alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo principai, valdymas, prieiga prie teisingumo, aptariami alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei internetinio vartotojų ginčų sprendimo formų privalumai bei galimi trūkumai. Alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo ES analizė leido identifikuoti jo formas, institucijas, taikomas procedūras ir aptarti alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo gerąją praktiką atskirose valstybėse narėse. Siekiama pasiūlyti sistemiškai vientisą teorinės ir praktinės alternatyvaus vartotojų ginčo sprendimo sistemos modelį, apimantį atitinkamą teisinę infrastruktūrą Lietuvos vartotojų teisių apsaugos sistemoje.

ALTERNATIVE RESOLUTION OF DISPUTES ARISING IN CONSUMER RIGHTS PROTECTION FIELD


Doctoral dissertation "Alternative Resolution of Disputes Arising in Consumer Rights Protection Field" deals with the following topics: definition of the alternative dispute resolution in the context of consumer rights protection, alternative consumer disputes resolution in the EU and in Lithuania. Doctoral dissertation investigates such definitions: disagreement, dispute, conflict, alternative dispute resolution and alternative consumer dispute resolution. The development of the alternative consumer disputes resolution institute is also analysed in the dissertation. It investigates principles of the alternative consumer disputes resolution, its management and access to justice. Analysis of alternative consumer dispute resolution and online dispute resolution forms takes a very significant part of the research. Dissertation identifies forms, institutions, procedures of the alternative consumer disputes resolution discussing the best practice examples noticed in various EU Member States. Dissertation offers systematically integrated model of the alternative consumer dispute resolution linking both theoretical and practical sides with the whole Lithuanian legal infrastructure.