Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2014-03-28 19:50:00

Sveikiname

dsc8339 Liną Laurinavičiūtę (Teisės fakultetas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas) 2014 m. kovo 28 d. Mykolo Romerio universitete anglų kalba apsigynusią disertaciją "The Kosovo case-study from the perspective of the right to self-determination" (Teisė, 01 S).

KOSOVO ATVEJO ANALIZĖ APSISPRENDIMO TEISĖS POŽIŪRIU

Daktaro disertacijoje "Kosovo atvejo analizė apsisprendimo teisės požiūriu" yra nagrinėjamas apsisprendimo teisės taikymas Kosovo atžvilgiu. Analizuojama, ar Kosovo albanai gali būti laikomi "peoples", turinčiais teisę į apsisprendimą bei, ar Kosovo atsiskyrimas nuo Serbijos gali būti laikomas apsisprendimo teisės įgyvendinimo pavyzdžiu. Siekiant pagrįstai atsakyti į šiuos klausimus bei tinkamai kvalifikuoti Kosovo atvejį, disertacijoje yra nagrinėjamos istorinės, politinės ir teisinės aplinkybės, susijusios su Kosovu. Apžvelgiamas apsisprendimo koncepcijos vystymasis iki Jungtinių Tautų Chartijos priėmimo bei išsamiai analizuojami apsisprendimo teisės rationae personae ir rationae materiae taikymo aspektai, įskaitant teisę į kvalifikuotą (gynybinę) secesiją. Disertacijoje yra nagrinėjamos ir valstybių pozicijos, pateiktos Tarptautiniam Teisingumo Teismui nagrinėjant Kosovo vienašalės nepriklausomybės deklaracijos atitiktį tarptautinei teisei.

THE KOSOVO CASE STUDY FROM THE PERSPECTIVE OF THE RIGHT TO SELF–DETERMINATION


Doctoral dissertation "The Kosovo Case Study from the Perspective of the Right to Self-determination" deals with the application of self-determination to the Kosovo case. The dissertation analyses whether Kosovo Albanians qualify as peoples for the purposes of the right to self-determination and whether secession of Kosovo might be justified on the basis of the law of self-determination. For the purposes of those aims, the dissertation examines and describes historical, political and legal background of Kosovo. It also provides an overview of the development of the concept of self-determination before the adoption of the United Nations Charter, as well as the comprehensive analysis on the application of the contemporary right to self-determination rationae personae and rationae materiae, including the right to qualified (remedial) secession. Moreover, the dissertation discusses the positions of the states submitted to the International Court of Justice during the proceedings concerning the Advisory Opinion on the Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo.