Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2014-02-22 16:08:00

Sveikiname

dsc5225 Dovilę Gailiūtę (Teisės fakultetas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės institutas) 2014 m. vasario 21 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusią disertaciją "Teisė į būstą" (Teisė, 01 S).

TEISĖ Į BŪSTĄ

Daktaro disertacijoje "Teisė į būstą" analizuojamas šios teisės reglamentavimas, turinys ir valstybių įsipareigojimai užtikrinant šios teisės praktinį įgyvendinimą. Teisė į būstą yra kompleksinė teisė, susidedanti iš atskirų elementų, kurie gali būti savarankiškai ginami. Disertacijoje analizuojami trys pasirinkti šios teisės elementai: nustatyti tinkamo būsto standartai, priverstinio iškeldinimo draudimas ir valstybės būsto parama pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. Darbe ypatingas dėmesys skiriamas tarptautinių teisminių ir kvaziteisminių institucijų praktikai, kuri atskleidžia tikrąjį teisės į būstą turinį bei valstybių įsipareigojimų apimtį. Disertacijoje analizuojama naujausia tarptautinių institucijų praktika, kuri atspindi besikeičiantį požiūrį į teisę į būstą bei didėjančią Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo įtaką. Darbe aptariami ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, kuriuose tiesiogiai ar netiesiogiai įtvirtinta teisė į būstą, pristatoma svarbiausia nacionalinių teismų jurisprudencija bei vertinamas Lietuvos situacijos atitikimas nustatytiems tarptautiniams standartams. Pristatomos ir aktualiausios Lietuvoje problemos, susijusios su praktiniu teisės į būstą įgyvendinimu: romų priverstinis iškeldinimas ir jų statinių griovimas, socialinio būsto skyrimas bei benamystės mažinimas.

RIGHT TO HOUSING

Doctoral dissertation "Right to housing" analyzes the regulation, content of the right at issue and the state obligations to ensure the practical enforcement of the right. Right to housing has a complex nature, composed of different elements, which are justiciable. This dissertation focuses on three chosen elements: the adequate housing standards, the prohibition of forced evictions and the housing benefit for the vulnerable groups. Significant attention is paid to the case-law of international judicial or quasi-judicial monitoring bodies. The case-law reveals the real nature of the right and the extent of state obligations. Dissertation examines the developments on housing rights in the recent jurisprudence of international monitoring bodies and reveals the new trends on the protection of the right, including the growing importance of the case-law of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union. Dissertation determines the Lithuanian legislation and the jurisprudence of national institutions directly or in oblique way protecting the right to housing and evaluates the conformity of the situation of Lithuania to stated international standards. Further, the practical issues related to Roma forced evictions or demolition of housing, allocation of social housing and the reduction of homelessness.