Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2014-02-10 16:19:00

Sveikiname

dsc3957 Vaidą Jurkevičių (Teisės fakultetas, Civilinės justicijos institutas) 2014 m. vasario 7 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusį disertaciją "Neįgaliotas atstovas civilinėje teisėje: lyginamoji analizė" (Teisė, 01 S).

NEĮGALIOTAS ATSTOVAS CIVILINĖJE TEISĖJE: LYGINAMOJI ANALIZĖ

Disertacijoje "Neįgaliotas atstovas civilinėje teisėje: lyginamoji analizė" siekiama atskleisti civilinių teisinių santykių, susiklostančių atstovui viršijant turimus įgaliojimus ar veikiant be jų, teorines ir praktines problemos lyginamuoju aspektu. Siekiant šio tikslo darbe sistemiškai ir išsamiai analizuojamos trys su neįgalioto atstovo veikimu susijusios sritys: tariamas atstovavimas, neįgalioto atstovo veiksmų patvirtinimas ir neįgalioto atstovo (falsus procurator) civilinė atsakomybė. Autorius identifikuoja kiekvienoje iš šių sričių kylančias problemas ir pateikia pasiūlymus dėl jų sprendimo, atsižvelgdamas į tai, kad būtų užtikrinta atstovavimo teisinių santykių dalyvių (atstovo, atstovaujamojo, trečiųjų asmenų) bei kitų susijusių subjektų (ketvirtųjų asmenų) teisių ir teisėtų interesų pusiausvyra.

UNAUTHORIZED AGENT IN CIVIL LAW: COMPARATIVE ANALYSIS

The thesis "Unauthorized Agent in Civil Law: Comparative Analysis" tries to comparatively analyse theoretical and practical problems of civil legal relations that arise when the agent exceeds his authority or acts without it. In order to reach this goal three areas related to the actions of unauthorized agen are analyzed in this work: apparent authority, ratification of actions by unauthorized agent, and civil liability of unauthorized agent (falsus procurator). When analysing every one of them, most of the emphasis is put on the ways allowing to ensure the balance of rights and legal interests of participants in legal relations of agency (agent, principal, third persons) and other related subjects (fourth persons).