Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2014-01-23 16:08:00

Sveikiname

image001 Laurą Paulauskienę (Politikos ir vadybos fakultetas, Vadybos institutas) 2014 m. sausio 22 d. Mykolo Romerio universitete  apsigynsią disertaciją "Turizmo valdymo tobulinimo perspektyvos Lietuvoje: nacionalinio ir savivaldybių lygmenų sąveika" (Vadyba ir administravimas, 03 S).

TURIZMO VALDYMO TOBULINIMO PERSPEKTYVOS LIETUVOJE: NACIONALINIO IR SAVIVALDYBIŲ LYGMENŲ SĄVEIKA

Turizmo valdymo sąveikos paieška nacionaliniame, regioniniame ir vietiniame (savivaldybių) lygmenyse – yra viena sunkiausiai sprendžiamų problemų, su kuria susiduria turizmo politikos formuotojai įvairaus ekonominio išsivystymo šalyse. Disertacijoje pagrindinis dėmesys yra skiriamas turizmo valdymo kaip sistemos analizei, analizuojami ne pavieniai vadybiniai instrumentai, bet stengiamasi analizuoti valdžią kaip visumą, integruojant tarptautinį, nacionalinį ir vietinį (savivaldybių) lygmenis.
Lietuvoje iki šiol nėra aiškių valdymo ribų tarp atskirų institucijų veiklos sričių, neretas atliekamų funkcijų persidengimas, silpnas koordinavimas. Atsižvelgiant į tai disertacijoje formuluojama problema – kokie veiksniai daro įtaką nacionalinio ir savivaldybių turizmo valdymo lygmenų sąveikai ir kaip pagerinti nacionalinio ir savivaldybių turizmo valdymo lygmenų sąveiką ir sinergiją?
Disertacijos tyrimo tikslas – atskleisti Lietuvos turizmo valdymo sąveiką nacionaliniame ir savivaldybių lygmenyse, nustatant  Lietuvos turizmo valdymo tobulinimo perspektyvas.
Disertacijoje įvertinta ir susisteminta literatūra, aiškinanti turizmo valdymo problematikos, sąveikos ir sinergijos prielaidas, nustatyti turizmo plėtrą stabdantys ir skatinantys veiksniai nacionaliniame ir savivaldybių turizmo valdymo lygmenyse. Taip pat pateiktas turizmo valdymo tobulinimo modelis, atskleidžiantis nacionalinio ir savivaldybių turizmo valdymo lygmenų sąveiką ir sinergiją pagal turizmo valdymo funkcijas. Atsižvelgiant į teorinius ir empirinius tyrimo rezultatus parengta ir pateikta Lietuvos turizmo valdymo tobulinimo schema, paremta naujojo viešojo valdymo principais bei nacionalinio ir savivaldybių turizmo valdymo lygmenų sąveika bei pasiūlytos Lietuvos turizmo valdymo tobulinimo  perspektyvos laikotarpyje iki 2020 m.

PROSPECTS FOR IMPROVING THE GOVERNANCE OF TOURISM IN LITHUANIA: INTERACTION OF THE NATIONAL AND LOCAL LEVELS


Although much emphasis is placed on the discussion of tourism governance issues, this topic remains relevant for many countries and there are still several open questions. The dissertation thesis focuses on the analysis of governance of tourism as a system, provides a study of governance as a whole integrating the international, national and local (municipal) levels rather than analysing individual managerial instruments.
There are still no clear governance borderlines between activity areas of different institutions in Lithuania, the functions often overlap and co-ordination is weak. The dissertation thesis, therefore, addresses two problematic issues – what factors impact the interaction of the national and municipal levels of tourism governance and how to improve the interaction and synergy of the national and municipal levels of tourism governance?
Purpose of the work – disclose the interaction of the Lithuanian tourism governance at the national and municipal levels identifying the prospects for improving the Lithuanian tourism governance.
In the dissertation the literature interpreting the issues of tourism governance and the prerequisites for its interaction and synergy has been reviewed and systematised, the factors hindering and enabling the development of tourism on the national and municipal levels have been identified, the improvement model of tourism governance has been provided. The improvement scheme of the Lithuanian tourism governance based on the on the new public governance principles and on the interaction between the national and municipal levels has been provided and the prospects for improving the Lithuanian tourism governance for the period up to 2020 have been proposed.