Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2014-01-11 08:25:00

Sveikiname

image001 Renatą Marcinauskaitę (Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės ir proceso institutas) 2014 m. sausio 10 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusią disertaciją "Nusikalstamos veikos elektroninių duomenų ir informacinių sistemų konfidencialumui (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 198 ir 198(1) straipsniai)" (Teisė, 01 S).
 
NUSIKALSTAMOS VEIKOS ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ IRINFORMACINIŲ SISTEMŲ KONFIDENCIALUMUI (LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 198 IR 198(1) STRAIPSNIAI)


Šio disertacinio tyrimo objektas yra viena iš nusikalstamų veikų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui rūšių – nusikalstamos veikos elektroninių duomenų ir informacinių sistemų konfidencialumui, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 198 ir 198(1) straipsniuose, ir jų baudžiamojo teisinio vertinimo problemos. Disertacijoje aptartas baudžiamojo įstatymo saugomo teisinio gėrio turinys, atskleista kaip konfidencialumas interpretuotinas elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumo kontekste. Analizuoti neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos (Baudžiamojo kodekso 198(1) straipsnis) ir neteisėto elektroninių duomenų perėmimo ir panaudojimo (Baudžiamojo kodekso 198 straipsnis) sudėties požymiai, pateiktos galimos teisinio reguliavimo tobulinimo ir šių veikų požymių aiškinimo kryptys. Šiai analizei pasitelkti ekvivalentinio vertinimo ir technologinio neutralumo principai leido spręsti tokių veikų kriminalizavimo ir jų požymių aiškinimo sunkumus. Disertacijoje taip pat aptartas nusikalstamų veikų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų konfidencialumui santykis su panašiomis nusikalstamomis veikomis finansų sistemai, asmens privataus gyvenimo neliečiamumui, kitomis nusikalstamomis veikomis elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui, suformuluoti jų atskyrimo kriterijai.

CRIMINAL OFFENCES AGAINST THE CONFIDENTIALITY OF ELECTRONIC DATA AND INFORMATION SYSTEMS (CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA ARTICLES 198 AND 198(1))

The object of this dissertation is one type of criminal offences against the security of electronic data and information systems, which is criminal offences against the confidentiality of electronic data and information systems, provided in the Articles 198 and 198(1) of the Criminal Code of the Republic of Lithuania, and issues of their criminal legal assessment. The dissertation discussed the content of the main value protected by the criminal law, revealed how confidentiality should be interpreted in the context of security of electronic data and information systems. The analysis of unlawful connection to an information system (CC Article 198(1)) and unlawful interception and use of electronic data (CC article 198) constituent elements is presented in the dissertation; also it provides potential solutions for improving legal regulation and interpretation of constituent elements of such offences. The principles of equivalent assessment and technological neutrality invoked for this analysis allowed to solve criminalization and interpretation problems of such offences. In the dissertation author also discussed the correlation between criminal offences against confidentiality of electronic data and information systems and similar criminal offences against financial system, crimes against inviolability of a person’s life and other criminal offences against security of electronic data and information systems, formed criteria for separating these offences.