Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2013-12-21 13:50:00

Sveikiname

image001

Loretą Tauginienę (Politikos ir vadybos fakultetas, Vadybos institutas) 2013 m. gruodžio 20 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusią disertaciją "Socialinė atsakomybė universiteto mokslinės veiklos valdyme" (Vadyba ir administravimas, 03 S).

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ UNIVERSITETO MOKSLINĖS VEIKLOS VALDYME

Universiteto vaidmuo ilgainiui kinta. Tam įtakos turi universitetų funkcijų kaitos poreikis – nepakanka kurti ir perduoti žinias, būtinas žinių ekonomikos vystymuisi. Universiteto veikla reikalauja persiorientavimo nuo procesų link rezultato, ypač ieškant jo veiklos naudos visuomenei. Tai reiškia, kad universitetas, siekdamas veikti kintančiomis sąlygomis, turi elgtis socialiai atsakingai. Šia disertacija siekiama ištirti socialinę atsakomybę (toliau – SA) universiteto mokslinės veiklos valdyme. Pasirinkta tyrimo strategija – grindžiamoji teorija, kuri leido suformuluoti empiriniais duomenimis grįstas teorines prielaidas. Disertacijoje nagrinėjama SA samprata prasmės ir turinio kitimo aspektais, taip pat parodoma SA transformacijos chronologinė raida, išskiriami SA tipai, apibendrinami tyrimai nuo įmonės SA  link viešojo sektoriaus SA. Taip pat analizuojama universiteto SA ir jos tipai, SA įtaka universiteto organizacinei kultūrai, pateikiami keli gerosios patirties pavyzdžiai. Ši dalis baigiama įvadu į universiteto mokslinės veiklos socialinį vaidmenį ir mokslininko elgesį. Toliau paaiškinamas SA diegimas etikos priemonėmis, pradedant nuo vertybių institucionalizavimo, sąmoningumo formavimo ir vedant link SA realizavimo universiteto strategijoje. Taip pat pateikiami gauti empirinio tyrimo rezultatai pagal tyrimo klausimus ir jų analizė.

SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE MANAGEMENT OF UNIVERSITY RESEARCH PERFORMANCE

The role of a university develops over time in response to both internal and external pressures.  Higher education is now influenced by the need to change even its central functions and mindset – it is no longer sufficient to create and transfer knowledge, necessary for the development of knowledge economy. The performance of a university requires a refocusing from process to outcomes, notably in quest of societal benefit. It means that a university, seeking to operate in a changing environment, should behave in as socially responsible a way as society expects. The aim of this thesis is to study social responsibility (SR) in the management of university research performance.The selected research strategy – it is the grounded theory which enabled to provide theoretically empirical data-based assumptions. The doctoral thesis analyses the aspects of altering meaning and scope of the concept of SR, while showing the chronological development of the transformation of SR and types of SR. It also summarises studies, from SR of business to SR of the public sector. Then it analyses university SR and its types; the influence of SR on organisational culture at university; and introduces some examples of good university practice. This part ends with an introduction to the university's social role in research performance and the behaviour of the researcher. Also, it refers to the implementation of SR by ethical means, starting from the institutionalisation of values, the building of awareness, and going towards the insertion of SR in university strategy. Finally, it shows the findings of empirical research by research question and analysis.