Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2013-12-23 09:19:00

Sveikiname

image001

Giedrių Mozūraitį (Teisės fakultetas, Teisės filosofijos ir istorijos katedra) 2013 m. gruodžio 20 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusį disertaciją "Paciento privataus gyvenimo neliečiamumas: teoriniai ir praktiniai aspektai" (Teisė, 01 S).

 PACIENTO PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMAS: TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI

Paciento sveikatos informacijos konfidencialumo užtikrinimas yra viena iš problemų, su kuria praktikoje dažnai susiduria asmens sveikatos priežiūros specialistai ir bioteisės srities mokslininkai. Disertacijoje sistemiškai ir kompleksiškai analizuojamas pacientų privataus gyvenimo neliečiamumas sveikatos mokslo progreso, medicinos reformos ir praktinio taikymo aspektais. Remiantis teisės doktrina, teisės aktais, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir kitų teismų praktika, analizuojamos paciento, jo šeimos narių ir asmens sveikatos priežiūros specialisto tarpusavio santykių teisinės ir faktinės prielaidos, skatinančios pagarbą paciento privatumui, kartu užtikrinant ir paciento šeimos narių teisių įgyvendinimą. Taip pat plačiau analizuojami paciento sveikatos informacijos konfidencialumą galimai ribojantys faktiniai pagrindai, mažiau aptarti mokslinėje literatūroje: grėsmė kito asmens sveikatai ar gyvybei, užkrečiamųjų ligų kontrolė, moksliniai tyrimai. Atskleidžiama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija pacientų privataus gyvenimo neliečiamumo srityje, analizuojama valstybės institucijų teisės gauti paciento konfidencialią informaciją teisiniai pagrindai, formos, informacijos teikimo procedūra. Pateikiama atvejų, kai asmens sveikatos priežiūros įstaigos negali valstybės institucijoms teikti konfidencialios paciento informacijos, analizė. Apžvelgiamos akademinės ir praktinės teisinės diskusijos apie sveikatos informaciją ir genetinės informacijos apsaugą, siekiant nustatyti pusiausvyrą tarp interesų grupių.

 IMMUNITY OF THE PATIENT’S PRIVATE LIFE: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

 Ensuring the confidentiality of a patient’s health information is one of the problems which is often faced in practice by specialists of personal health care and biolaw scientists.  The thesis analyses, in a systematic and integrated manner, the inviolability of patients’ private life from the point of view of progress of the health science, the reform of medicine and practical application. On the basis of the doctrine of law, legislation as well as case law of the European Court of Human Rights and other courts, the paper provides an analysis of legal and factual preconditions for the relations between a patient, his/her family members and a specialist of personal health care, which promote respect for a patient’s privacy, at the same time also ensuring the implementation of rights of a patient’s family members. The thesis also examines more extensively factual grounds, possibly limiting the confidentiality of a patient’s health information, which were less discussed in scientific literature, namely, a threat to another person’s health or life, control of communicable diseases and research. The paper looks at jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania in the area of the inviolability of patients’ private life and analyses legal grounds and forms of the right of state institutions to receive a patient’s confidential information as well as the procedure for the provision of such information. The thesis also provides an analysis of cases where personal health care institutions may not submit a patient’s confidential information to state institutions. The paper further provides an overview of academic and practical legal discussions on health information and the protection of genetic information with a view to determining the balance between interest groups.