Renginiai ir įvykiai

2013-10-31 11:50:00

MRU bendruomenė tarėsi dėl pasirengimo išoriniam vertinimui

image005

2009 m. priimtame Mokslo ir studijų įstatyme nustatyta, kad aukštoji mokykla reguliariai akredituojama remiantis išorinio vertinimo išvadomis. Ruošiantis instituciniam vertimui, lapkričio 7 d. Mykolo Romerio universiteto bendruomenė ir socialiniai partneriai buvo kviečiami į renginį, kuriame buvo pristatyti MRU pasiekimai bei tobulintinos sritys, pasirengimas vertimui ir savianalizė. Renginio programa.

Apie pasirengimą išoriniam vertinimui ir strateginį valdymą kalbėjo MRU kancleris doc. dr. Saulius Spurga, apie pasiekimus ir tobulintinas sritis studijose - studijų prorektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas, mokslo veikloje - prorektorė mokslui ir tarptautiniams ryšiams prof. dr. Inga Žalėnienė. MRU studijų kokybės užtikrinimo sistemos atitiktis Europos aukštojo mokslo kokybės nuostatoms pristatė Studijų programų ir kokybės užtikrinimo grupės vadovė dr. Inga Juknytė-Petreikienė, o apie Universiteto kaitą studento akimis kalbėjo MRUSA prezidentas Lukas Borusevičius.

Išorinio vertinimo tikslas – sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos kokybės kultūrą, teikti rekomendacijas dėl aukštosios mokyklos veiklos plėtros. Lietuvoje išorinis vertinimas pirma kartą buvo atliekamas 2012 m., tuo metu įvertinti 10 šalies universitetų, kitos aukštosios mokyklos, tarp kurių ir Mykolo Romerio universitetas, bus vertinami 2014 m.

Vertinimas remiasi aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo rezultatais, tikslinio vertinimo rezultatais, savianalizės suvestine, kitais aukštosios mokyklos dokumentais, vizito į aukštąją mokyklą metu gautais duomenimis, ankstesnio vertinimo išvadomis bei rekomendacijomis ir duomenimis apie rekomendacijų įgyvendinimo eigą ir rezultatus, taip pat kita informacija apie aukštosios mokyklos veiklą.

Išorinis vertimas yra tąsa savianalizės, kuriai MRU bendruomenė bus kviečiama visų pirma sutelkti visas pastangas. MRU yra sudaryta darbo grupė, vadovaujama kanclerio doc. dr. Sauliaus Spurgos, kuri koordinuoja Universiteto savianalizės atlikimą ir parengs jos suvestinę.

Savianalizės suvestinėje bus pateikiami paskutinių šešerių metų duomenys.

Išorinio vertinimo metu aukštosios mokyklos veikla įvertinama pagal šias vertinamąsias sritis:

  • strateginis valdymas;
  • studijos ir mokymasis visą gyvenimą;
  • mokslo ir (arba) meno veikla;
  • poveikis regionų ir visos šalies raidai.

Išorinį aukštosios mokyklos vertinimą atlieka SKVC sudaroma tarptautinė ekspertų grupė.

SKVC ekspertams MRU savianalizės suvestinė bus pateikta prieš mėnesį iki vizito į Universitetą. Kartu su suvestine ekspertams bus pateikiami realiųjų išteklių vertinimo rezultatai.

Vizito metu susitikimai vyks su administracija, savianalizės rengimo grupe, dėstytojais, studentais, absolventais ir socialiniais partneriais. Bus atliekama infrastruktūros apžiūra, susipažįstama su vertinimui reikalingais dokumentais.

Ekspertų grupė vertinimo išvadose pateiks Universiteto veiklos analizę pagal vertinamąsias sritis ir apibendrinamąjį vertinimą, siūlymus ir rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo, apibendrinamąją Universiteto veiklos vertinimo išvadą.

Gavęs vertinimo išvadą, Universitetas kreipsis į Studijų kokybės vertinimo centrą dėl akreditavimo.