Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2013-12-20 09:12:00

Sveikiname

image001 Dovilę Sagatienę (Teisės fakultetas, Teisės filosofijos ir istorijos katedra) 2013 m. gruodžio 19 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusią disertaciją "Sovietiniai bendrosios kompetencijos teismai Lietuvoje 1940-1941 ir 1944-1953 metais" (Teisė, 01 S).

SOVIETINIAI BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TEISMAI LIETUVOJE 1940-1941 IR 1944-1953 METAIS


Disertacijoje „Sovietiniai bendrosios kompetencijos teismai Lietuvoje 1940–1941 ir 1944–1953 metais“ siekiama atskleisti, kodėl sovietinių bendrosios kompetencijos teismų steigimas ir veikimas sovietų okupuotos Lietuvos teritorijoje reiškė priverstinį nutolimą nuo tarpukario Lietuvoje besiformavusios vakarietiška teisės tradicija paremtos teisinės sistemos. Siekiant šio tikslo disertacijoje analizuojamos iki šiol plačiau netirtų sovietų okupuotos Lietuvos teritorijoje veikusių bendrosios kompetencijos teismų steigimo bei veiklos politinės ir teisinės prielaidos, institucinė šių teismų sąranga, teisėjų korpusas bei tarpinstituciniai (kontrolės) ryšiai su kitomis sovietinėmis teisėsaugos institucijomis ir partinėmis struktūromis 1940–1941 ir 1944–1953 metais.

THE SOVIET COURTS OF GENERAL JURISDICTION IN LITHUANIA IN 1940–1941 AND IN 1944–1953


The purpose of the thesis „The Soviet Courts of General Jurisdiction in Lithuania in 1940–1941 and 1944–1953” is to reveal, why the installation and consolidation of soviet courts of general jurisdiction in soviet occupied Lithuanian territory meant forced move from the newly emerging legal system based on Western legal tradition in interwar Lithuania. In order to reach this goal in this thesis the political and legal assumptions of instillation and activity of so far less analysed soviet courts of general jurisdiction in Lithuania, the institutional structure of these courts, their judges and inter-institutional (control) relationships with other soviet law enforcement institutions and party structures in 1940–1941 and in 1944–1953 were analysed.