Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2013-11-29 09:37:00

Sveikiname

Vaidą Servetkienę (Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Ekonomikos ir verslo institutas) 2013 m. lapkričio 28 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusią pirmą Universitete ekonomikos mokslo krypties disertaciją "Gyvenimo kokybės daugiadimensinis vertinimas identifikuojant kritines sritis" (Ekonomika, 04 S).

GYVENIMO KOKYBĖS DAUGIADIMENSIS VERTINIMAS, IDENTIFIKUOJANT KRITINES SRITIS


Disertacijoje nagrinėjama aktuali gyvenimo kokybės vertinimo problema. Mokslinėje literatūroje vis dar nėra vienodo gyvenimo kokybės suvokimo ir mokslinio apibrėžimo. Kiekvienas asmuo šiai sąvokai gali suteikti savo prasminį atspalvį, tačiau moksle gyvenimo kokybė turi būti konkrečiais rodikliais išreiškiama ir matuojama sąvoka, susijusi su visuomenės gerove konkrečioje šalyje. Šio darbo tyrimo objektas yra gyvenimo kokybės vertinimas. Disertacijos tikslas – išanalizavus mokslinius tarpdisciplininius požiūrius į gyvenimo kokybės vertinimą, parengti daugiadimensį gyvenimo kokybės vertinimo modelį ir nustatyti kritines jos sritis Lietuvoje. Darbe atlikta gyvenimo kokybės apibrėžties, koncepcijų ir praktikoje taikomų gyvenimo kokybės vertinimo metodų lyginamoji analizė, konceptualizuota gyvenimo kokybės sąvoka, ją traktuojant kaip ekonomikos mokslo tyrimo objektą, atspindintį valstybės vykdomos ekonominės politikos efektyvumą, nustatytos pagrindinės gyvenimo kokybės sritys, pateikta gyvenimo kokybės koncepcija ir pasiūlyti jos vertinimo metodologiniai principai, sudarytas daugiadimensis gyvenimo kokybės vertinimo modelis, jį taikant, įvertinta Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybė ES šalių kontekste ir nustatytos kritinės jos sritys.

MULTIDIMENSIONAL ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE IDENTIFYING CRITICAL AREAS


The dissertation examines the topical issue of assessment of the quality of life. Scientific literature still does not offer a uniform perception and scientific definition of the quality of life. Every person can provide this concept with his own interpretation, but in science the quality of life must be a concept expressed by means of specific indicators and measured in relation to the welfare of the population in a specific country. The object of research in this dissertation is the assessment of the quality of life. The aim of the dissertation is, upon analysing interdisciplinary scientific approaches to assessment of the quality of life, to develop a multidimensional model of assessment of the quality of life and to identify the critical areas of the quality of life in Lithuania. The author of the dissertation has carried out a comparative analysis of the definition and conceptions of the quality of life and the quality of life assessment methods employed in practice, conceptualised the concept of the quality of life treating it as an object of economic research which reflects the efficiency of the economic policy of the state, identified the key areas of the quality of life, provided a conception of the quality of life and proposed methodological principles for its assessment, developed a multidimensional quality of life assessment model and, by applying the model, evaluated the quality of life of the Lithuanian population in the context of the EU Member States and identified its critical areas.