Renginiai ir įvykiai

2013-09-19 11:33:00

Pirmieji MRU emeritai: prof. habil. dr. M. Maksimaitis, prof. habil. dr. S. Puškorius ir prof. dr. J. Žilys

dsc2106 Rugsėjo 19 d. Mykolo Romerio universiteto Senatas pirmuosius MRU profesorių emeritų vardus nutarė suteikti prof. habil. dr. Mindaugui Maksimaičiui, prof. habil. dr. Stasiui Puškoriui ir prof. dr. Juozui Žiliui.

Prof. habil. dr. Mindaugas Maksimaitis yra dirbęs Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros profesoriumi, taip pat kūrė ir plėtojo Lietuvos teisės mokslą, įnešė ypatingą indėlį į Lietuvos valstybės ir teisės istorijos, konstitucionalizmo raidos, Mykolo Romerio mokslinio palikimo tyrinėjimus, turi ilgametę ir kūrybingą pedagoginės veiklos patirtį, puoselėjo aukštą teisinę kultūrą bei aktyviai plėtojo teisės studijas Mykolo Romerio universitete.

Prof. habil. dr. Stasys Puškorius yra dirbęs Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto profesoriumi, nusipelnė kuriant ir plėtojant Lietuvos vadybos mokslą, įnešė indėlį į Lietuvos audito teorijos mokslo raidą, gali didžiuotis ilgamete ir kūrybinga pedagogine veikla, puoselėjo aukštą vadybinę kultūrą, aktyviai plėtojo vadybos studijas Mykolo Romerio universitete.

Prof. dr. Juozas Žilys yra dirbęs Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto profesoriumi, yra nusipelnęs Lietuvos teisės mokslui, įnešė didžiulį indėlį rengiant 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją ir svarbiausius įstatymus, kuriais buvo pertvarkyta Lietuvos politinė, teisinė, ekonominė sistema, gali didžiuotis reikšminga veikla įtvirtinant konstitucionalizmą ir formuojant oficialią konstitucinę doktriną, puoselėjo teisinės valstybės principus.

Mykolo Romerio universiteto emerito vardai suteikiami vadovaujantis Senato nutarimu. Nutarime nurodyta, kad Mykolo Romerio universiteto profesoriaus emerito vardas suteikiamas ne mažiau kaip 5 metus dirbusiems Universitete pagrindinėse pareigose, išėjusiems į pensiją Universiteto profesoriams ir kitiems darbuotojams už ypatingus nuopelnus vykdant studijas, teikiančias asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, darnią įvairių sričių mokslinio pažinimo plėtrą, bendradarbiavimą su visuomenės ir ūkio partneriais, už indėlį moksline, auklėjamąja, meno ir kita veikla skatinant šalies raidą, už pažinimui, mokslui, menui ir kultūrai imlios visuomenės ugdymą.

Kandidatus profesoriaus emerito vardui gauti gali pateikti Universiteto tarybos pirmininkas, Senato pirmininkas, rektorius arba dekanas (instituto direktorius), įvertinęs fakulteto (instituto) tarybos rekomendaciją. Kartu su siūlymu pateikiamas kandidato sutikimas dalyvauti svarstyme dėl emerito vardo suteikimo.

Gautus teikimus svarsto rektoriaus įsakymu sudaryta komisija. Ji atrenka kandidatus ir teikia rekomendaciją rektoriui dėl emerito vardo suteikimo kartu su siūlomu mėnesinės išmokos dydžiu. Emeritui įteikiamas emerito diplomas, kuriame įrašomos pareigos, kurias emeritas ėjo dirbdamas Universitete. Emerito vardą suteikia Mykolo Romerio universiteto senatas.

2012 m. birželio 29 d. Mykolo Romerio universiteto Senatas šiems profesoriams yra suteikęs ir garbės profesorių vardus.

Didžiuojamės ir sveikiname MRU emeritus bei linkime jiems didžiulės sėkmės!