Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2013-08-29 10:12:00

Sveikiname

image001 Editą Stumbraitę-Vilkišienę (Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo institutas) 2013 m. rugpjūčio 28 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusią disertaciją "Piliečių dalyvavimo aktyvumo ir pasitenkinimo sąveikos konceptualizacija kuriant viešąją paslaugą" (Vadyba, 03 S).

PILIEČIŲ DALYVAVIMO IR PASITENKINIMO SĄVEIKOS KONCEPTUALIZACIJA KURIANT VIEŠĄJĄ PASLAUGĄ

Disertacijoje piliečių dalyvavimo bendrai kuriant viešąją paslaugą problematika sutelkiama į dalyvavimo ir pasitenkinimo viešosios paslaugos kokybe sąveiką, siekiant atskleisti paslaugų gavėjų aktyvizacijos poveikį subjektyviam viešųjų paslaugų kokybės vertinimui. Kadangi tiek dalyvavimas, tiek paslaugos kokybės vertinimas yra subjektyvaus apsisprendimo ir požiūrio dalykas, disertacijoje koncentruojamasi į dalyvavimą ir viešosios paslaugos kokybės vertinimą iš paslaugos gavėjo pozicijos. Tyrimo tikslas- parengti piliečių dalyvavimo, bendrai kuriant viešąją paslaugą, ir subjektyvaus viešosios paslaugos kokybės vertinimo (pasitenkinimo) sąveikos konceptualiuosius modelius. Empiriniam tyrimui atlikti pasirinkta daugiabučių gyvenamųjų namų bendros dalinės nuosavybės administravimo paslauga. Remiantis kokybinio ir kiekybinio tyrimų rezultatais suformuoti trys konceptualieji-taikomieji modeliai ir daroma išvada, kad piliečių dalyvavimo aktyvumas bendrai kuriant viešąją paslaugą yra susijęs su teigiamu subjektyviu viešosios paslaugos kokybės vertinimu, t.y. pasitenkinimu.

CONCEPTUALIZATION OF CITIZEN PARTICIPATION ACTIVITY AND SATISFACTION INTERACTION IN CO-CREATING A PUBLIC SERVICE

In the dissertation, the problem of citizen participation in co-creation of public service is focused on interaction of participation and satisfaction with the quality of public service issues in order to reveal the users’ activation effect on the subjective assessment of the quality of public services. Since both the participation and the assessment of the service quality is a matter of self-determination and a subjective attitude, the dissertation focuses on participation and evaluation of the quality of the public service from the position of the service recipient. The aim of the research is to develop the conceptual interaction models of citizen participation and subjective public service assessment (satisfaction) in co-creation of a public service. The service of multifamily residential common shared property administration is selected for the empirical research.  On the basis of the qualitative and quantitative research, the three-applied conceptual models are formed and it is concluded that the activity of citizen participation in co-creation of a public service is associated with a positive subjective public service quality assessment, i.e. satisfaction.