Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2013-05-17 19:29:00

Sveikiname

asalt20130517 Aušrą Šaltenytę (Politikos ir vadybos fakultetas) 2013 m. gegužės 17 d. apsigynusią disertaciją "Biologinės įvairovės išsaugojimo ex situ valdymas" (Vadyba ir administravimas, 03 S).

BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IŠSAUGOJIMO EX SITU VALDYMAS

Intensyvus gamtinių išteklių naudojimas, natūralių kraštovaizdžių naikinimas, dažnas gyvūnų ir augalų gyvenamųjų vietų išardymas sukėlė greitą ir dažniausiai negrįžtamą mus supančios biologinės įvairovės, nuo kurios priklauso ir žmonijos gerovė, nykimą. Siekiant darnaus vystymosi tikslų, dabar skiriamas ypatingas dėmesys biologinės įvairovės išsaugojimui ne tik Europos Sąjungoje, bet ir visame pasaulyje. Priimta daug teisės aktų, kurie reglamentuoja biologinės įvairovės apsaugą, tačiau norimų rezultatų dar nepasiekta.
Biologinės įvairovės apsauga vykdoma trimis metodais: labiausiai pageidautinas – in situ metodas, kai biologinė įvairovė saugoma natūralioje aplinkoje, jį papildantis ex situ metodas – tai apsauga nenatūraliomis sąlygomis ir trečias metodas – inter situ, kai derinami abu metodai. Disertacijos objektu pasirinktas biologinės įvairovės išsaugojimo ex situ metodas, nes mokslinėje literatūroje jam skiriama mažiau dėmesio. Siekiant susiaurinti temą ir atsižvelgiant į augalų platesnį panaudojimą, disertacijoje didesnis dėmesys skiriamas augalų įvairovės apsaugai ir jos valdymui. Disertacijoje analizuojama Baltijos jūros regiono šalių patirtis saugant biologinės įvairovės genetinius išteklius ir ieškoma būdų, kaip pagerinti biologinės įvairovės apsaugos valdymą Lietuvoje. Ekspertiniu tyrimu atskleidžiamos Lietuvos botanikos sodų, vienų iš pagrindinių institucijų, užsiimančių augalų genetinių išteklių išsaugojimu ex situ, valdymo problemos.

MANAGEMENT OF BIOLOGICAL DIVERSITY PROTECTION EX SITU

Intensive use of natural resources and destruction of natural landscapes and animal and plant habitats cause rapid and usually irreversible decline of biological diversity determining human well-being. To achieve the aims of sustainable development, the European Union and the whole world pay particular attention to conservation of biological diversity. Although many laws on conservation of biological diversity were adopted, desirable results were not achieved.
Conservation of biological diversity is performed using the following three methods: the most desirable one is in situ used for biological diversity in the natural environment; ex situ is applied in artificial conditions; inter situ is a combination of in situ and ex situ methods. The object of the doctoral thesis is ex situ method as scientific literature pays less attention to it. With regard to broader use of plants and to narrow the topic, the thesis focuses on plant diversity conservation and its management. The thesis analyses the Baltic Sea region countries’ experience in conservation of genetic resources of biological diversity and looks for ways to improve management of biological diversity conservation in Lithuania. Expert research reveals management issues of the Lithuanian botanic gardens that are primary institutions engaged in conservation of plant genetic resources using ex situ method.