Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2013-05-10 15:26:00

Sveikiname

dsc0047 Vaidotą Granicką (Teisės fakultetas) 2013 m. gegužės 9 d.  apsigynusį disertaciją "Teisingo apmokėjimo už darbą problema, teoriniai ir praktiniai aspektai" (Teisė, 01 S).

TEISINGO APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ PROBLEMA, TEORINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI

Disertacijoje tiriamos teisingo apmokėjimo už darbą teisinio reguliavimo prielaidos, nagrinėjami teisingo apmokėjimo už darbą materialiųjų ir formaliųjų kriterijų ypatumai. Atsižvelgiant į teisingo apmokėjimo už darbą sąvokos daugiareikšmiškumą, pasirinkto tyrimo kryptį, iškeltus uždavinius, teisingas apmokėjimas už darbą tyrime yra nagrinėjamas kaip teisės principas. Atskleidžiami teisingo apmokėjimo už darbą principo sisteminio ryšio aspektai su susijusiais teisės principais. Aptariama tarptautinių, regioninių (įskaitant Europos Sąjungos) teisės normų įtaka įgyvendinant teisingą apmokėjimą už darbą užtikrinančias priemones nacionalinėje teisėje. Nagrinėjama teisinio reguliavimo metodo, teisės normų unifikacijos ir diferenciacijos įtaka teisingo apmokėjimo už darbą įgyvendinimui. Aptariamos valstybinės darbo užmokesčio garantijos, įgyvendinant darbuotojų teisę į teisingą apmokėjimą. Tiriamos minimalaus bei vidutinio darbo užmokesčio santykis, funkcijos ir tikslai. Analizuojama darbuotojo apmokėjimo už darbą apsauga, išskaitų iš darbo užmokesčio probleminiai aspektai. Analizuojamos kitos darbo apmokėjimo garantijos, įgyvendinančios teisingo apmokėjimo už darbą principą. Nagrinėjamos darbdavio pareigos mokant tarifinę ir kintamąją darbo užmokesčio dalį. Aptariama darbdavio atsakomybė už teisingo apmokėjimo už darbą principo pažeidimus. Atliekama darbuotojų reikalavimų dėl teisingo apmokėjimo už atliktą darbą teisminės praktikos analizė Lietuvos teismuose.

PROBLEM OF FAIR REMUNERATION FOR WORK, THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

In the dissertation there are presumptions on legal regulation of fair remuneration for work researched and features of material and formal criteria on fair remuneration for work are analyzed. Taking into consideration the polysemy of the concept of fair remuneration for work, direction of the chosen research, the set tasks, fair remuneration for work in this research is analyzed as the legal principle. Aspects on systematic relation between the principle of fair remuneration for work and other related legal principles are revealed. Influence of international, regional (including the European Union) legal norms in implementation of measures safeguarding fair remuneration for work in the national law is discussed. Influence of legal regulation method, unification and differentiation of legal norms in accomplishment of fair remuneration for work is analyzed. State’s provided guarantees on pay for work in accomplishment of employees’ right to fair remuneration are discussed. Relation, functions and goals of the minimum and average wages are researched. Safeguard of employee’s payment for work, problematic aspects of deductions from wage are analyzed. Other guarantees on payment for work in accomplishing the principle of fair remuneration for work are analyzed. Duties of the employer in payment of tariff and variable part of wage are analyzed. Employer’s liability for violation of the principle of fair remuneration for work is discussed. The analysis of employee’s requirements on fair remuneration for completed work in the practice of Lithuanian courts is carried out.          

Sveikiname sėkmingai apsigynus disertaciją.