Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2013-03-01 18:00:00

Sveikiname

dsc8370 Vilių Mačiulaitį (Teisės fakultetas, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra) 2013 m. kovo 1 d.  apsigynusį disertaciją "Darbo santykių nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės lankstumo ir saugumo aspektu" (Teisė, 01 S).

DARBO SANTYKIŲ NUTRAUKIMAS DARBDAVIO INICIATYVA NESANT DARBUOTOJO KALTĖS LANKSTUMO IR SAUGUMO ASPEKTU

Šioje disertacijoje nagrinėjamos teisinio reguliavimo problemos, susijusios su darbo santykių nutraukimu darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės. Darbo santykių lankstumas neretai suprantamas kaip galimybė paprasčiau atleisti darbuotojus iš darbo, tačiau tokia prielaida nėra visiškai teisinga. Darbo santykių nutraukimo darbdavio iniciatyva teisinis reguliavimas parodo kiek yra lankstūs darbo santykiai, tačiau tuo pat metu būtina įvertinti ir kitą – darbo santykių saugumo aspektą. Tikroji teisinio reglamentavimo vertė tiesiogiai susijusi su darbo santykių lankstumo ir saugumo dermės užtikrinimu, kuriam pasiekti reikšmingi ir kolektyviniai susitarimai kaip interesų suderinimo instrumentas. Be to, siekiant darbo santykių lankstumo ir saugumo dermės, būtinas aktyvus valstybės vaidmuo, be kurio neigiamos darbo santykių nutraukimo pasekmės tik padalijamos tarp darbdavio ir darbuotojo.
Darbo santykių lankstumas taip pat priklauso nuo darbo santykių nutraukimo darbdavio iniciatyva procedūrų. Nuo procedūrų sudėtingumo priklauso kiek lanksčios yra darbo santykių nutraukimą reglamentuojančios teisės normos. Tačiau, tuo pat metu darbo santykių nutraukimo procedūros sudaro sąlygas darbuotojui efektyviai ir ekonomiškai ginti savo pažeistą teisę. Kita vertus, kartais procedūriniai pažeidimai gali tapti formalia priežastimi pripažinti darbo santykių nutraukimą neteisėtu net ir esant svarbioms priežastims, o tai neatitinka darbo santykių šalių tarpusavio interesų pusiausvyros ir gali pasikėsinti į pačią darbo santykių lankstumo ir saugumo dermės esmę.

TERMINATION OF LABOUR RELATIONS ON EMPLOYER’S INITIATIVE WITHOUT ANY FAULT ON THE PART OF AN EMPLOYEE IN THE ASPECT OF FLEXICURITY

This dissertation deals with the problems of legal regulation relating to the termination of labour relations on employer’s initiative without any fault on the part of an employee. Often the flexibility of labour relations is defined as the possibility to dismiss employees in a simpler way, although such presumption is not exactly true. The legal regulation of termination of labour relations on employer’s initiative reflects the level of flexibility of labour relations; however, it is also necessary to evaluate the other aspect of labour relations, i.e. security. The real value of legal regulation is directly related to the ensuring of the balance of flexibility and security in labour relations. In order to achieve this balance the collective agreements may play the significant role as the instrument for coordination of different interests. Furthermore, the state must be actively involved in the seeking of the coherence of flexibility and security; otherwise, the negative consequences of labour relations’ termination are simply divided between an employer and an employee.
The flexibility of labour relations is also dependent from the procedures of termination of labour relations on employer’s initiative. The flexibility of rules of law on termination of labour relations depends from the complexity of such procedures. However, the procedures of termination of labour relations enable an employee to protect effectively and economically his right which was infringed. Nevertheless, sometimes the procedural breaches may become a formal ground to recognize the termination of labour relations as illegal, even in presence of serious reasons, and such situation does not satisfy the balance of interests of parties to labour relations and may endanger the same essence of the balance of flexibility and security of labour relations.