Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2013-02-06 10:00:00

Sveikiname

dsc0002

Sigitą Kavaliūnaitę (Politikos ir vadybos fakultetas, Politikos mokslų katedra) 2013 m. vasario 8 d apsigynusią disertaciją "Soft Security in the Context of Eastern Dimension of European Neighbourhood Policy: a Management Approach" (Vadyba, 03 S).

MINKŠTASIS SAUGUMAS EUROPOS KAIMYNYSTĖS POLITIKOS RYTŲ DIMENSIJOS KONTEKSTE: VALDYMO PRIEIGA

Šios disertacijos tyrimo objektas – minkštasis saugumas Europos kaimynystės politikos Rytų dimensijos kontekste, identifikuojant ir analizuojant minkštąjį saugumą kaip Europos Sąjungos inicijuojamų bendrų  projektų ES Kaimynystės politikos Rytų dimensijos erdvėje, apimančioje Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Gruziją, Moldovą ir Ukrainą, o taip pat ir Rusijos Federaciją, valdymo komponentą. Siekiama, analizuojant  minkštąjį saugumo komponentą, atskleisti jo gebėjimą skatinti, įgalinti ir lengvinti regiono saugumo ir stabilumo efektyvaus valdymo procesą.

Pirmojoje dalyje apibrėžiami konceptualūs mokslinio tyrimo rėmai  minkštojo saugumo instrumentų apžvalgos ir analizės atlikimui bei atskleidžiamas šių instrumentų turinys remiantis tyrimo metu identifikuotomis jų savybėmis. Antrojoje dalyje dėmesys skiriamas tolimesnei tyrimo prieigai nustatyti ir metodologinių koncepcijų apžvalgai, akcentuojant  konstruktyvizmo ir istorizmo sintezę, kaip perpektyvią metodologiją, ir siūloma konceptualizuoti ir analizuoti minkštąjį saugumo komponentą prevencinės ir transformacinės ES regioninio saugumo politikos prieigų rėmuose, atkleidžiant minkštojo saugumo komponento gebėjimus funkcionuoti kaip ES integraciją predisponuojančių ir įgalinančių veiksnių elementas. Trečiojoje dalyje yra identifikuojamos ir analizuojamos minkštojo saugumo komponento efektyvaus funkcionavimo  sąlygos.  Siūloma Europos Sąjungos inicijuojamų bendrų projektų minkštojo saugumo komponento plėtra, kuri gali padidinti šių projektų efektyvumą ir skatinti ES integraciją, jį papilant naujais elementais, skirtais bendrų projektų iniciatorių ir vykdytojų gebėjimų vystymui.

SOFT SECURITY IN THE CONTEXT OF EASTERN DIMENSION OF EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY: A MANAGEMENT APPROACH

The subject matter of this research is content, features, role and prospects of soft security in the context of Eastern Dimension of European Neighbourhood Policy by identifying and analysing soft security as a component of the European Union initiated joint project management in the area of Eastern Dimension of European Neighbourhood Policy covering Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine, as well as Russian Federation. The objective of this research is to define ability soft security component to effectively facilitate the process of security governance leading to increasing level of regional security and stability.

The first part provides the conceptual framework for the research of soft security instruments. Having explored different theoretical approaches it defines soft security instruments based on the survey of their features. The second part focuses on the approaches and methodological considerations for further research and highlights an integrated multidisciplinary approach based on the combination of constructivism and historicism as a methodology. It suggests analysis of the soft security component in the context of preventive and transformational EU approaches to regional security and reveals capacity of soft security component to function as element of predisposing and enabling factors of EU integration. In the third part the conditions of effectiveness of soft security component of European Union initiated joint project management are identified and analysed. Expansion of soft security component by adding new elements related to stakeholders’ competence development which can lead to higher level of effectiveness of European Union initiated joint project management and EU integration is suggested.