Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2013-02-04 14:00:00

Sveikiname

dsc4444 Astą Aranauskienę (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra) 2013 m. vasario 1 d. apsigynusią disertaciją "Visuomenės sveikatos priežiūros strategijų įgyvendinimas administracinės teisės priemonėmis" (Teisė, 01 S).

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS STRATEGIJOS ĮGYVENINIMAS ADMINISTRACINĖS TEISĖS PRIEMONĖMIS

Visuomenės sveikatos priežiūra, kaip societarinis reiškinys turi būti nagrinėjama kaip socialinė sistema šalies mastu. Žmogaus, visuomenės, valstybės poreikis gerinti žmonių sveikatą sprendžiamas kuriant atitinkamus pagrįstus socialinius veiksmų planus bei organizuojant žmonių veiklą siekiant juos įgyvendinti. Asmenų dalyvavimas rengiant visuomenės sveikatos priežiūros reformas, teisės aktus, vertinant jų įgyvendinimą – vienas iš Valstybės įgyvendinamų funkcijų minimoje srityje sėkmės garantų. Administracinės teisės reguliacinių galių visuomenės sveikatos priežiūros srityje įvertinimas sąsajoje su orientavimu į žmogų yra svarbus siekiant išsiaiškinti ne tik planų, programų, strategijų rengimo trūkumus, bet ir jų įgyvendinimo problematiką, kuri labiausiai sietina su institucijų, įgyvendinančių šiuos dokumentus, sistema, funkcijomis. Disertaciniame tyrime analizuojama valstybės reguliacinė funkcija visuomenės sveikatos priežiūros strategijų kūrimo ir įgyvendinimo srityje, visuomenės sveikatos priežiūros strategijų kūrimą reglamentuojančios normos, jų įgyvendinimo valdymas bei visuomenės sveikatos institucijų, įgyvendinančių visuomenės sveikatos priežiūros strategijas, institucinę sąrangą ir funkcijas reglamentuojančios teisės normos, pateikiami pasiūlymai visuomenės sveikatos priežiūros strategijų rengimo ir įgyvendinimo teisinio reguliavimo tobulinimui.

IMPLEMENTATION OF PUBLIC HEALTH SUPERVISION STRATEGY USING THE ADMINISTRATIVE LAW MEANS

The supervision of the public health - the socientarian phenomenon is analyzed as the social system in the country context. The need of the human being, society or the state is satisfied creating appropriate and reasoned plans of the social actions as well as the organizing human activity seeking to implement them properly. Participation of persons drafting the reforms of the public health supervision, legal acts and their implementation is one of the guaranties ensuring the success of the implementation of the state functions. Regulatory powers of the administrative law in the field of the public health supervision are evaluated together with their orientation to human being, because it is very important to make clear gaps and defects of the both preparation and implementation of strategies, which are mostly related to the system or functions of the institutions responsible for their implementation. Dissertation research analysis the state regulatory function in the field of drafting public health strategies and their implementation, legal norms regulating strategies and their enforcement, management of the strategies’ enforcement as well as the public health institutions implementing public health strategies, their institutional framework and legal norms, regulating their functions, recommendations and suggestions are presented how the drafting of the public health strategies could be improved as well as the legal regulation their implementation.