Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2013-01-28 10:00:00

Sveikiname

dsc3196 Gintarę Jakuntavičiūtę (Teisės fakultetas, Verslo teisės katedra) 2013 m. sausio 25 d. apsigynusią disertaciją "Juridinio asmens valdymo organų narių civilinė atsakomybė" (Teisė, 01 S).

JURIDINIO ASMENS VALDYMO ORGANŲ NARIŲ CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ

Disertacijos tyrimo objektas yra juridinių asmenų valdymo organų narių civilinės atsakomybės teisinis reguliavimas bei praktinis taikymas ir aiškinimas. Kadangi Lietuvos teisinei sistemai būdinga juridinių asmenų rūšių įvairovė, darbo apimtis nulėmė poreikį atsiriboti nuo skirtingoms juridinių asmenų rūšims būdingų specifinių valdymo organų narių teisinio statuso bei civilinės atsakomybės problemos aspektų ir koncentruotis tik į bendriausius jų bruožus. Tyrimo tikslai sąlygojo, kad didesnis dėmesys skiriamas juridiniams asmenims, užsiimantiems ūkine-komercine veikla, kadangi būtent šie teisės subjektai dažniausiai susiduria su juridinio asmens valdymo organų narių civilinės atsakomybės problema. Visgi šiame darbe aptariami atsakomybės principai mutatis mutandis turėtų būti taikomi ir kita veikla užsiimančių juridinių asmenų valdymo organų nariams.

Šiame darbe sistemiškai ir išsamiai išanalizuota juridinio asmens valdymo organų narių civilinės atsakomybės prigimtis, šios atsakomybės kilimo bei įgyvendinimo ypatumai, atskleistos aktualiausios šio instituto aiškinimo bei taikymo problemos ir, remiantis užsienio šalių patirtimi bei naujausiomis pasaulinėmis tendencijomis, pateikti teisiškai pagrįsti pasiūlymai ir rekomendacijos šioms problemoms efektyviai spręsti bei esamam teisiniam reguliavimui tobulinti.

CIVIL LIABILITY OF THE MEMBERS OF MANAGEMENT BODIES OF THE LEGAL ENTITIES

The object of the dissertation is the legal regulation, practical application and interpretation of the civil liability of the members of management bodies of the legal entities. Whereas Lithuanian legal system is characterised by the variety of types of legal persons, the scope of the research determined the necessity to disassociate from the specific aspects of the problems of legal status and civil liability of the members of management bodies in respect of different types of legal persons and to concentrate only on common characteristics. The aims of the research determined that greater attention is paid to the legal entities engaged in economic-commercial activities, because they mostly face with the problems of civil liability of the members of management bodies. However, the principles discussed in this research should apply mutatis mutandis to the members of the management bodies of legal persons engaged in other activities.

The thesis systematically and comprehensively analyses the nature of civil liability of the legal entity’s management body members, features of rise and realization of this liability, as well as reveals the most relevant interpretation and application problems of this legal institute and, on the basis of foreign experience and the latest global trends, provides legally-based suggestions and recommendations to effectively solve these problems and improve existing legal regulation.