Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2013-01-21 13:00:00

Sveikiname

dsc2830 Justiną Nasutavičienę (Teisės fakultetas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedra) 2013 m. sausio 18 d.  apsigynusią disertaciją "Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintų įmonių teisių apsaugos problemos ES konkurencijos teisėje" (Teisė, 01 S).

ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOJE ĮTVIRTINTŲ ĮMONIŲ TEISIŲ APSAUGOS PROBLEMOS ES KONKURENCIJOS TEISĖJE

Disertacijos objektas – EŽTK įtvirtintų įmonių teisių apsauga ES konkurencijos teisėje. Europos Žmogaus Teisių Teismas įmonėms yra pripažinęs įvairias EŽTK įtvirtintas garantijas, kurios ES konkurencijos teisės pažeidimais kaltinamoms įmonėms taps itin aktualios Sąjungai prisijungus prie EŽTK, tačiau disertacijoje apsiribojama tirti tik įmonės teisę į privatumą, teisę neduoti prieš save parodymų, teisę būti išklausytam, teisę į profesinės paslapties apsaugą, taip pat EŽTK 7 protokolo 4 straipsnyje įtvirtinto ne bis in idem principo garantiją.
Pirmoje disertacijos dalyje atskleidžiamas ES pagrindinių teisių doktrinos formavimasis, įvertinamos EŽTT požiūrio į ES pagrindinių teisių apsaugą perspektyvos, tiriama, ar atitinkamas fiziniams asmenims taikomas EŽTK garantijas šis teismas pripažįsta ir įmonėms, atskleidžiama, ar Europos Komisijos atliekami tyrimai dėl ES konkurencijos teisės pažeidimų laikytini baudžiamaisiais procesais Konvencijos prasme. Antroje disertacijos dalyje nagrinėjama teisė neduoti prieš save parodymų ir su ja susiję Europos Komisijos įgaliojimai reikalauti informacijos konkurencijos teisės pažeidimų tyrimų metu; teisė būti išklausytam, kuri išskaidoma į dvi dalis – teisę susipažinti su byla bei teisę pateikti pastabas dėl pranešimo apie kaltinimus; advokatų ir klientų bendravimo konfidencialumo apsauga. Trečioje dalyje analizuojami ES teisėje įtvirtinti Komisijos turimi pažeidimų tyrimų įgaliojimai ir jie vertinami atsižvelgiant į EŽTK 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisę į privatumą. Ketvirtoje dalyje atskleidžiama ne bis in idem principo sąvoka ir analizuojama Reglamento 1/2003 įtvirtinta lygiagrečios kompetencijos taikyti ES konkurencijos teisę problematika.

COMPANIES RIGHTS, ENSHRINED IN THE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS: PROBLEMATIC ISSUES OF THE PROTECTION IN EU COMPETITION LAW

The subject matter of this research is in the ECHR enshrined rights of the companies which may be used as defence rights in EU competition law. European Court of Human Rights has confirmed variety of ECHR guarantees for legal persons, which after the EU accession to the ECHR will be very relevant to the companies suspected or accused of the EU competition law violation. Nevertheless, thesis is limited to investigating only the company's right to privacy, the right against self-incrimination, the right to be heard, the right to legal professional privilege, as well as the principle of ne bis in idem principle, enshrined in the Article 4 of Protocol 7 of the ECHR.
The first part of the dissertation reveals the formation of the EU's fundamental rights doctrine, asseses the perspectives of the EU fundamental rights treatment by the European Court of Human Rights, investigates whether the Court for the legal persons recognizes the same scope of concrete rights as it does for the individuals, also analyzes if the investigations of the EU competition law infringements is considered to be criminal for the purposes of the ECHR. The second part deals with the right against self-incrimination and the related powers of the Commission to require information during competition law infringement investigations; the right to be heard, which is split into two parts - the right of access to the file and the right to comment on the statement of charges; protection of the lawyers and their clients communication confidentiality. The third part analyzes Commission's investigatory powers and evaluates them according to the right to privacy, enshrined in Article 8 paragraph 1 of the ECHR. The fourth part reveals the concept of the ne bis in idem principle and analyses problematic issues of parallel competence to apply EU competition law.