Skelbiame

2012-11-20 15:00:00

Apibrėžta, kas yra plagiatas

shutterstock5622880

Lapkričio 20 d.  Mykolo Romerio universiteto senatas pritarė plagiato sąvokos apibrėžimui bei patvirtino naują sąžiningumo deklaracijos formą.

Senatas pakeitė Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarkos, patvirtintos Senato 2012 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 1SN-30, 29, 37, 56 punktus ir juos nutarė išdėstyti taip:

„29. Už sąžiningos konkurencijos principo pažeidimą, nusirašinėjimą, plagijavimą ar bet kurios kitos formos akademinį nesąžiningumą, susijusį su studijų rezultatų vertinimu, studentas arba klausytojas gali būti šalinamas iš Universiteto kaip už akademinės etikos pažeidimą.

29.1.Studento rašto darbas yra laikomas plagiatu jeigu:

29.1.1. Rašto darbas ar jo dalys yra parašytos pažodžiui perrašant kito autoriaus tekstą nenurodant šaltinio arba nurodant šaltinį, tačiau neišskiriant perrašyto teksto kabutėmis. Pažodinis kito autoriaus teksto perrašymas nenurodant šaltinio arba nurodant šaltinį, tačiau neišskiriant perrašyto teksto kabutėmis laikomas plagiatu, jei tokio teksto darbe yra daugiau nei pusė puslapio, t. y. 900 spaudos ženklų, įskaitant tarpus;

29.1.2. Rašto darbas ar jo dalys yra parašytos perfrazuojant kito autoriaus tekstą nenurodant šaltinio. Kito autoriaus teksto perfrazavimas nenurodant šaltinio laikomas plagiatu, jei tokio teksto darbe yra daugiau nei vienas puslapis, t. y. 1800 spaudos ženklų, įskaitant tarpus;

29.1.3. Rašto darbo tekste, lentelėse ar paveiksluose yra pateikiami duomenys nenurodant šaltinio (išskyrus tuos atvejus, kai duomenys yra surinkti paties autoriaus);

29.1.4. Rašto darbas buvo pristatytas ir gintas šioje ar kitoje mokslo įstaigoje Lietuvoje ar užsienyje.

29.2. Tęstinių darbų atveju tekste turi būti nurodyta, kurios jo dalys yra paimtos iš ankstesnių to paties darbo autoriaus rašto darbų. Nenurodžius tęstinio darbo autorystės šalinimas iš Universiteto netaikomas.“

Taip pat patvirtinta „Patvirtinimo apie atlikto darbo savarankiškumą“ forma.