Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2013-01-11 15:00:07

Sveikiname

dsc2495 Eglę Riaubaitę (Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedra) 2013 m. sausio 11 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusią disertaciją "Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis baudžiamojoje teisėje" (Teisė, 01 S).

APKALTINAMOJO NUOSPRENDŽIO PRIĖMIMO SENATIS BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE

Šiame darbe apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties instituto problematika tiriama kompleksiškai, t. y. ir baudžiamuoju teisiniu, ir baudžiamuoju procesiniu aspektais. Tai leidžia visapusiškai ištirti šį institutą. Disertacinio darbo tikslas – atsižvelgiant į iki šiol atliktus mokslinius tyrimus ir jų rezultatus, teismų praktiką ir jos tendencijas, išanalizuoti ir apibendrinti BK ir BPK numatytas apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties instituto nuostatas, suformuoti ir pateikti pasiūlymus dėl vieningo senaties nuostatų taikymo, teorijoje bei praktikoje iškylančių problemų sprendimo. Darbe apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis analizuojama įvairiais aspektais, ypatingą dėmesį skiriant senaties taikymo sąlygoms ir procesiniams apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties klausimams.

THE STATUTE OF LIMITATIONS OF A JUDGEMENT OF CONVICTION IN CRIMINAL LAW

In this paper, problems of the statute of limitations of a judgement of conviction were explored in a complex way, i.e. from the point of view of criminal law and from the point of view of criminal procedure. Such an approach allows for the analysis from all angles. The objective of the dissertation – taking into account the previous scientific researches and their results, court practice and its tendencies, to examine and summarise the provisions of the statute of limitations of a judgement of conviction provided in CC and CCP, formulate and submit proposals for a unanimous application of the provisions of the statute of limitations and for the solution to the problems that arise in both theory and practice. In this paper the Statute of Limitations of a Judgement of Conviction is explored form different angles, particulary analyzing the Conditions and the Procedural Aspects of the Application of the Statute of Limitations of a Judgement of Conviction.