Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-12-20 12:00:02

Sveikiname

dsc0006 Aistę Račkauskaitę-Burneikienę (Teisės fakultetas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedra) 2012 m. gruodžio 20 d. eksternu apsigynusią disertaciją "Tautinėms mažumoms priklausančių asmenų kalbinės garantijos: tarptautinių standartų įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje" (Teisė, 01 S).

TAUTINĖMS MAŽUMOMS PRIKLAUSANČIŲ ASMENŲ KALBINĖS GARANTIJOS: TARPTAUTINIŲ STANDARTŲ ĮGYVENDINIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE

Daktaro disertacijoje "Tautinėms mažumoms priklausančių asmenų kalbinės garantijos: tarptautinių standartų įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje" nagrinėjamos trys tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims tarptautiniu lygmeniu pripažįstamos teisės: teisė vartoti vardą ir pavardę, tradicinius vietovių, gatvių pavadinimus ir kitus topografinius įrašus mažumos kalba bei teisė mokytis mažumos kalba. Daktaro disertacijoje analizuojami kriterijai, identifikuojantys tautinę mažumą, pateikiama tautinės mažumos sampratos genezė bei siūlymai dėl tautinės mažumos sampratos apibrėžties. Taip pat daktaro disertacijoje nagrinėjamas pirmiau nurodytų teisių turinys bei valstybių tarptautinių teisinių įsipareigojimų apimtis. Daktaro disertacija siekiama nustatyti, kiek bendrosios žmogaus teisės yra efektyvios tautinių mažumų kalbinio identiteto apsaugai ir raiškai bei įvertinti Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimo lygį tautinėms mažumoms priklausančių asmenų kalbos vartojimo požiūriu.

LINGUISTIC GUARANTEES FOR PERSONS BELONGING TO NATIONAL MINORITIES: THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA

Doctoral dissertation "Linguistic Guarantees for Persons Belonging to National Minorities: the Implementation of International Standards in the Republic of Lithuania" deals with the following three internationally acknowledged rights for persons belonging to national minorities: the right to use name and surname, traditional local names, street names and other topographical indications in minority language, and the right to learn in minority language. The dissertation analyzes criteria identifying a national minority and provides genesis of the concept of national minority and suggestions on definition of national minority. Apart from this the dissertation discusses the genesis and content of the above mentioned rights and the scope of international legal obligations of the states. The doctoral dissertation aims at determining to what extent human rights are effective for protection and expression of linguistic identity of national minorities and at evaluating the level of implementation of international obligations of the Republic of Lithuania in respect of persons belonging to national minorities.