Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-12-20 18:00:03

Sveikiname

dsc1883 Gediminą Užubalį (Teisės fakultetas, Teisės filosofijos ir istorijos katedra) 2012 m. gruodžio 20 d. Mykolo Romerio universitete apsigynusį disertaciją "Mokesčių teisės paskirtis ir funkcijos (apmokestinimo teorijų kritinė analizė)" (Teisė, 01 S).

MOKESČIŲ TEISĖS PASKIRTIS IR FUNKCIJOS (APMOKESTINIMO TEORIJŲ KRITINĖ ANALIZĖ)

Mokesčių teisinis reguliavimas pasižymi dinamiškumu, o dažnai ir chaotiškumu, trūksta susisteminto teorinio požiūrio į pamatinius apmokestinimo principus, jų santykį su žmogaus teisių sauga. Tyrimas koncentruojasi į vertybinius pagrindus, kuriais remiasi mokesčių teisinis reguliavimas demokratinėje visuomenėje, todėl disertacijos objektas yra apmokestinimo teorijos, jų kaitos istorinis procesas, jo įtaka mokesčių teisinio reguliavimo praktikai (teisėkūrai) Vakarų šalyse atsižvelgiant į santykį su  teisingumo samprata ir žmogaus teisių sauga. Disertacijoje mokesčių teisės paskirtis (jos kaita) nagrinėjamos kaip procesas: pradedant nuo apmokestinimo teorijos kaip ideologijos, atsirandančios iš konkretaus laikmečio būties, pereinant prie jos perkėlimo į teisinį reguliavimą, po to – prie  pasekmių analizės (naudos ir trūkumų žmogaus teisių saugai), kuri tuo pačiu formuoja tam tikrą ideologiją ir naujo ciklo pradžią. Vertinama kaip mokesčių teisiniame reguliavime atsispindi teisinio ir socialinio teisingumo sampratos, kokia jų sąveika ir įtaka žmogaus teisių saugai. Atlikta analizė leidžia apibendrinti, kad lygus mokesčių pareigos paskirstymas išlieka esminiu mokesčių teisės paskirties elementu. Analizuojama, kaip galimi nukrypimai nuo šio elemento: kokie legitymūs tikslai, kokios nukrypimo ribos. Išgryninamos substantyvios nuostatos, kuriomis įstatymų leidėjas turi remtis paskirstydamas mokesčių pareigą visuomenės nariams ir priskirdamas mokesčių pareigą  konkrečiam asmeniui.

THE PURPOSE AND FUNCTIONS OF TAX LAW (CRITICAL ANALYSIS OF TAXATION THEORIES)

Taxation law has gained reputation of very dynamic and often chaotic area. This comes from lack of systemic theoretical approach to substantive principles of taxation and their relation to protection of human rights. The research focuses on normative principles, which are supposed to be fundamentals of tax legal regulation in democratic society. The object of this dissertation is: taxation theories, the historic process of theirs evolvement and alternation, their impact on the practice of tax legislation and constitutional control in Western countries and theirs relation to concept of justice and protection of human rights. The purpose of tax law and its historic evolvement are dealt with as the process: in the beginning it is ideology based on social reality attributive to exact period, after it comes to legal regulation, and finally to evaluation of actual consequences of regulation (failures and advances in human rights protection), which gives rise to new ideology and the new cycle. It is analyzed how concepts of legal and social justice are released in tax legal regulation, how these concepts interact and how influence protection of human rights. Analysis gives sufficient evidence to generalize that equal distribution of obligation to pay taxes remains core element in purpose of tax law. It is analyzed how deviation from this element possible: legitimate aims and extent of deviation. The research elaborates substantive rules which encompass legislature in distributing tax obligation to members of society and in attribution of tax obligation to individual.