Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-12-03 14:00:00

Sveikiname

dsc0002 Darių Pranką (Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedra) 2012 m. lapkričio 30 d.Mykolo apsigynusį disertaciją "Nusikalstamos veikos ir civilinės teisės pažeidimo atribojimo koncepcija Lietuvos baudžiamojoje teisėje" (Teisė, 01 S).

NUSIKALSTAMOS VEIKOS IR CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO ATRIBOJIMO KONCEPCIJA LIETUVOS BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE

Disertacinio darbo tikslas – sukurti koncepciją, tai yra surasti universalius teorinius kriterijus, padėsiančius spręsti nusikalstamos veikos ir civilinės teisės pažeidimo atribojimo problemas baudžiamosios teisės moksle, bei pagrįsti šių kriterijų reikšmingumą ir naudingumą Lietuvos teismų praktikai, pritaikyti juos atskirose nusikalstamų veikų kategorijose. Autorius pažymi, kad nusikalstamos veikos ir civilinės teisės pažeidimo skirtumus parodo: baudžiamosios teisės ir civilinės teisės funkcijos bei jų įgyvendinimo metodai; teisės pažeidimo pavojingumo laipsnis; baudžiamosios teisės kaip paskutinės priemonės (ultima ratio) principas ir su juo susijusios kriminalizacijos teorijos nuostatos. Darbe analizuojama kaip šie kriterijai gali padėti atskiriant konkrečią nusikalstamą veiką nuo civilinės teisės pažeidimo. Autorius pasirenka tik tam tikras, šiuo aspektu daugiausiai problemų teismų praktikoje sukeliančias, nusikalstamas veikas, tokias kaip: sukčiavimas, neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis, turto pasisavinimas ir iššvaistymas, savavaldžiavimas, teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas.

THE CONCEPTION OF MARKING THE LINE BETWEEN CRIME AND TORT IN THE CRIMINAL LAW OF LITHUANIA  

The aim of the present doctoral dissertation is to develop a conception, i.e. to find universal theoretical criteria for marking the line between crime and tort in the criminal law jurisprudence, to ground the importance and utility of these criteria for the Lithuanian case-law and to adopt them to individual crime categories. The author notes that the differences between crime and tort manifest through: functions of criminal and civil law and methods of their implementation; the degree of dangerousness of the offence; the principle of criminal law as the last resort (ultima ratio) and the related criminalisation theory. In the present doctoral dissertation, the author focuses on the abovementioned criteria as grounds for the delimitation between crime and tort. The author chooses only certain crimes that in this aspect are most problem-causing in case-law, such as fraud, illegal usage of energy and network services, misappropriation and embezzlement, self-willed conduct, non-execution of a judgement not related to sentence.