Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-11-10 04:00:00

Sveikiname

dsc0004 Vitaliją Tamavičiūtę (Teisės fakultetas, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedra) 2012 m. lapkričio 9 d. apsigynusią disertaciją "Prejudicinis sprendimas dėl Europos Sąjungos teisės akto galiojimo" (Teisė, 01 S).

PREJUDICINIS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTO GALIOJIMO
Šios disertacijos tyrimo objektas – prejudicinio sprendimo dėl teisės akto galiojimo institutas, tiriamas Sutartyje dėl ES veikimo įtvirtintos teisminės gynybos priemonių ir procedūrų sistemos, įgalinančios ES teismus vykdyti ES institucijų priimamų teisės aktų teisėtumo kontrolę, kontekste, siekiant įvertinti šio netiesioginio ES teisės aktų teisėtumo kvestionavimo būdo veiksmingumą asmens teisių gynimo požiūriu.
Pirmojoje dalyje apibrėžiama ES teisės aktų teisėtumo priežiūros procedūrų sistema, atskleidžiamos jos susiformavimo priežastys ir jai keliami tikslai, identifikuojama prejudicinio sprendimo dėl teisės akto galiojimo vieta joje. Antrojoje dalyje analizuojami esminiai prejudicinio sprendimo procedūros funkcionavimo aspektai (teisę kreiptis turintys subjektai; teisės aktų, kurių teisėtumas gali būti ginčijamas, rūšys; teisėtumo kvestionavimo pagrindai ir jų turinys; atliekamos teisėtumo patikros ribos bei prejudicinio sprendimo pasekmės). Trečioji dalis skirta prejudicinio sprendimo procedūros veiksmingumo vertinimui. Vertinimo tikslais visų pirma apsibrėžiamas vertinimo standartas – teisės kreiptis į teismą ir teisės į veiksmingą teisminę gynybą principo turinys nacionalinėje teisėje, ES teismų jurisprudencijoje ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, o tada vertinama prejudiciniam sprendimui adresuota mokslininkų ir ES teismų atstovų kritika, identifikuojamos asmens teisių teisminės gynybos spragos bei analizuojamos jų eliminavimo galimybės.

PRELIMINARY RULING ON THE VALIDITY OF THE EUROPEAN UNION ACT
The subject matter of this research is preliminary ruling procedure on the validity of an act, adopted by an EU institution, which is analysed within the context of the system of judicial review procedures, entrenched in the TFEU and enabling the EU courts to perform the review of the EU acts. The objective of this research is to evaluate the effectiveness of this indirect review procedure from the point of view of the protection of rights of private persons.
The first part defines the system of the judicial review of the EU legal acts, reveals the causes of its formation and the objectives raised for it. The second part adresses essential aspects of the functioning of the preliminary ruling procedure (subjects entitled to refer; reviewable acts; grounds of review and their content; limits of judicial review and the effects of illegality). The third part continues with the assessment of the effectiveness of the preliminary ruling procedure. For the purpose of assessment first of all the standard of evaluation is defined – the content of the right to access the court and right to an effective remedy in national law, jurisprudence of the EU courts and the ECHR. Afterwards the critics of scholars and representatives of the EU courts concerning preliminary reference is addressed, the gaps of judicial protection of private persons identified and possibilities of their elimination assessed.