Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-10-22 05:00:00

Sveikiname

dsc9419 Voldemarą Bumblį (Teisės fakultetas, Teisės filosofijos ir istorijos katedra) 2012 m. spalio 19 d. apsigynusį disertaciją "Lietuvos teisinė kultūra ir Antano Kriščiukaičio indėlis" (Teisė, 01 S).

Lietuvos teisinė kultūra ir Antano Kriščiukaičio indėlis

Disertacijoje remiantis nustatytais teisinės kultūros parametrais analizuojama Lietuvos teisinės kultūros raida, teisinės kultūros būklė 1918 m. atkurtoje Lietuvos valstybėje, žymaus Lietuvos teisininko Antano Kriščiukaičio teisinė veikla ir jo indėlis į Lietuvos teisinę kultūrą. Disertacijoje daug dėmesio skiriama Lietuvos valstybingumo, teisinių tradicijų tęstinumo, Lietuvos teisinio paveldo klausimams, analizuojama vidaus ir išorės veiksnių paveikta Lietuvos teisinės kultūros raida ir jos specifika, vėliau lėmusi daugelį Lietuvos valstybės atkūrimo, teisinių institucijų steigimo ir veiklos problemų. Lietuvos teisinės kultūros kontekste analizuojama įvairiapusė Antano Kriščiukaičio mokslinė, pedagoginė ir praktinė veikla, vertinami jo nuopelnai steigiant teismus ir kitas teisines institucijas, vadovaujant Vyriausiajam tribunolui, plėtojant lietuvišką teisinę literatūrą, teisinę kalbą ir teisinę terminiją.

Lithuanian legal culture and the contribution of Antanas Kriščiukaitis

According to the defined parameters of legal culture, dissertation analyzes development of Lithuania's legal culture, condition of legal culture in 1918, restored State of Lithuania, legal activities of famous Lithuanian lawyer Antanas Kriščiukaitis and his contribution to the Lithuanian legal culture. The dissertation focuses on the issues of continuity of Lithuania's statehood, legal traditions and legal heritage, analysis how internal and external factors affect the development of Lithuania's legal culture and its specificity, which as a result led to a number of Lithuanian State restoration, establishment of legal authorities and their operational problems. Diverse legal scientific, educational and practical activities of Antanas Kriščiukaitis are analyzed in the context of Lithuania's legal culture, also are evaluated his contributions towards establishment of courts and other legal institutions, his chairmanship of the High Tribunal, the development of the legal literature, Lithuanian legal language and legal terminology.