Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-08-28 17:20:00

Sveikiname

dsc4795 Gediminą Česonį (Politikos ir vadybos fakultetas, Strateginio valdymo katedra) 2012 m. rugpjūčio 28 d. apsigynusį disertaciją "Lietuvos regioninės plėtros politikos tobulinimo kryptys" (Vadyba ir administravimas, 03 S).

Disertacijoje analizuojama Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos išsivysčiusiose valstybėse vykdoma regioninės plėtros politika, jos įtaka darniam valstybės vystymuisi, Lietuvos regioninės plėtros politikos tikslai, uždaviniai ir priemonės, pagrindiniai dokumentai reglamentuojantys regioninės plėtros politiką bei ją įgyvendinančios institucijos. Disertacijoje atlikti tyrimai parodė, kad Lietuvoje įgyvendinama regioninės plėtros politika iš esmės yra tik „reaktyvaus“ pobūdžio, o jos vykdymo rezultate regioniniai išsivystymo netolygumai yra dideli ir nemažėjantys, nepilnai panaudojami Lietuvos teritoriniai, ypatingai žmogiškieji bei inovacijų, ištekliai. Išanalizavus ir įvertinus šiuolaikinę kitų valstybių gerąją praktiką įgyvendinant regioninės plėtros politikas ir jų pokyčius bei šiuolaikines plėtros teorijas disertacijoje pateikiami pasiūlymai dėl Lietuvos regioninės plėtros politikos tobulinimo krypčių.

Directions for Improvement of National Regional Policy in Lithuania

Regional development policies which are being implemented in Lithuania and other developed countries of European Union, their impacts to sustainable development of state, also goals, objectives and measures, main documents regulating national regional development policy and institutions which are implementing it in Lithuania are analyzed in dissertation. Researches made during preparation of dissertation showed that regional policy currently being implemented in Lithuania mostly is out of “reactive” nature, and as result of its implementation regional social and economic disparities are high and not reducing, territorial resources, especially human and innovation, are not being used properly. Basing on analysis and evaluation of good practices of other states in implementation of modern national regional policies, their changes, also basing on modern development theories proposals for improvement of directions of Lithuanian regional development policy are prepared.