Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-06-22 00:00:01

Sveikiname

dsc0777 Paulių Zapolskį (Teisės fakultetas, Verslo teisės katedra) 2012 m. birželio 22 d. apsigynusį disertaciją "Aplinkybių pasikeitimo įtaka sutarties vykdymui" (Teisė, 01 S).

Lietuvoje iki šiol nebuvo atlikta jokių išsamių ir sistemingų bei lyginamuoju metodu grindžiamų mokslinių tyrimų pasikeitusių aplinkybių sutarčių teisėje klausimu. Kadangi šis institutas yra sąlyginai naujas Lietuvos teisės sistemoje (aiškiai įtvirtintas tik 2000 m. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse) ir iš esmės yra perimtas iš išorinio teisės šaltinio (UNIDROIT Tarptautinių komercinių sutarčių principų), tai kompleksinių mokslinių tyrimų poreikis analizuojant šio instituto probleminius klausimus yra neabejotinas. Šioje disertacijoje atliktas tyrimas padeda paaiškinti Lietuvos nacionalinės teisės dalies (LR CK 6.204 straipsnio ir kitų susijusių straipsnių) kontekstą bei prasmę, atskleidžia pasikeitusių aplinkybių instituto teisinę prigimtį bei nubrėžia šio instituto nuostatų taikymo gaires. Pažymėtina šios disertacijos praktinė reikšmė, nes teismai ir civilinėse bylose dalyvaujantys asmenys ja galės pasiremti taikydami ir aiškindami pasikeitusių aplinkybių nuostatas, o teisės praktikai bei verslininkai galės įžvalgiau apsvarstyti ir valdyti su pasikeitusiomis sutarties aplinkybėmis susijusias rizikas.
Rengiant šią disertaciją, be teisės doktrinos, buvo remtasi Lietuvos bei užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, taip pat Lietuvos ir užsienio teismų, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, tarptautinio komercinio (institucinio ir ad hoc) arbitražo sprendimais bei Tarptautinio investicinių ginčų sprendimų centro (ICSID) sprendimais.
.
THE IMPACT OF CHANGE IN CIRCUMSTANCES ON THE PERFORMANCE OF CONTRACT

So far, no comprehensive, systemic and comparative research on changed circumstances has been conducted in Lithuania. Since this legal institute is relatively new in the Lithuanian legal system (clearly established in 2000 only), and since this legal institute has been transplanted from the external legal source (the UNIDROIT Principles), the demand for scientific research is beyond reasonable doubt. The research conducted in this dissertation helps to explain the context and meaning of the Lithuanian national law element (Article 6.204 and related articles) as well as reveal the legal nature of the legal institute of changed circumstances. It also provides guidelines for the application of the legal provisions of the said institute. The practical significance of this dissertation should be stressed in particular, as the courts and litigants will be able to refer to it while applying and interpreting provisions on changed circumstances. Moreover, the legal practitioners and commercial subjects will be able to thoroughly consider and manage risks related to changed circumstances.
While preparing this dissertation, apart from legal doctrine the author referred to statutory provisions of the Republic of Lithuania and foreign states, legislature of the European Union and international legal acts as well as jurisprudence of the Lithuanian and foreign courts, Court of Justice of the European Union, awards of international commercial arbitration (institutional and ad hoc), awards of International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).