Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-05-18 00:00:02

Sveikiname

dsc0051 Ramutę Naujikienę (Politikos ir vadybos fakultetas, Viešojo administravimo katedra) 2012 m. gegužės 18 d. apsigynusią disertaciją "Daugiakriterinis viešųjų e. paslaugų įgyvendinimo ir veiksmingumo vertinimo modelis" (Vadyba ir administravimas, 03 S).

Aktualiausios problemos modernizuojant viešojo sektoriaus darbą yra viešųjų e. paslaugų įgyvendinimas ir jų veiksmingumo užtikrinimas.
Mokslinio tyrimo objektas – priemonės ir būdai įgyvendinti ir plėtoti viešąsias e. paslaugas bei išplėsti veiksmingumo rodiklių sistemą.
Šio darbo rezultate sukurtas daugiakriterinis viešųjų e. paslaugų įgyvendinimo modelis leido įvertinti viešojo sektoriaus veiklos sistemą, pateikiančią naujus kituose mokslo darbuose nenagrinėtus komponentus: pasirengimą įgyvendinti viešąją e. paslaugą, e. paslaugos kūrimo technologiją, e. paslaugos įgyvendinimo kokybę, e. paslaugos vartojimo rezultatus, įgyvendintos viešosios e. paslaugos poveikį.
Pasiūlyta daugiakriterinė gyventojų darbo įgūdžių su informacinėmis komunikacinėmis technologijomis vertinimo metodika, pasitelkiant kokybės vertinimo formulę, nustatant įvairių veiklų su IKT svorio koeficientus, kurie leidžia įvertinti lyginamųjų gyventojų grupių galimybes naudotis viešosiomis e. paslaugomis. Gyventojų aktyvumas e. erdvėje ir darbo įgūdžiai yra pagrindiniai e. paslaugų vartojimą didinantys veiksniai, kurių įtaka viešųjų e. paslaugų veiksmingumui yra reikšminga.
Pasiūlytas viešųjų e. paslaugų įgyvendinimo modelis ir susisteminti vertinimo rodikliai leido atkreipti dėmesį į priemonių visumą, kurios daro didžiausią įtaką viešojo sektoriaus paslaugų veiksmingumui.

Modernizing the public sector activities one of the most important issue is implementation of public e. services and its effectiveness.
Scientific research object – the means and techniques of the implementation and development of public e-services and for the expansion of the effectiveness indicator system are analyzed.
The multi-criteria model for implementing public e-services has been proposed, which allowed an assessment of the public sector activity system, with new components not considered in other scientific papers: readiness to implement a public e-service, technology for developing e-services, the quality of realizing an e-service, results of e-service usage impact of the realized public e-service.
The proposed multi-criteria methodology is presented for evaluating people skills of works with information communication technologies using the quality evaluation formula determining the weighting ICT coefficients of various activities that allow a comparative assessment of the population access to public e-services. The activities in the e-space and labor skills of residents are the key factors increasing he use of e-service that affect the public e. service performance considerably.
As the result of this research the proposed public e. service model and implementation of systematic evaluation of the indicators allow to review the measures of e. public administration activities and evaluate the effectiveness of e- services in public administration sector.