Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-02-13 00:00:09

Sveikiname

dsc4241 Ramunę Guobaitę-Kirslienę (Teisės fakultetas, Darbo teisės ir socialinės saugos katedra) 2012 m. kovo 1 d. apsigynusią disertaciją "Darbo laikas: teisinio reguliavimo raida ir perspektyvos" (Teisė, 01 S).

Pirmą kartą istoriniu aspektu Lietuvoje išsamiau nagrinėti darbo laiko teisinio reguliavimo tikslai ir pagrindiniai požymiai bei darbuotojo socialinės teisės į pagrįstą darbo laiko trukmės ribojimą turinys. Teoriniu ir praktiniu lyginamuoju bei istoriniu aspektais analizuoti ir vertinti darbo laiko teisinio reguliavimo svarbiausieji bruožai bei perspektyvos, kartu pateiktos galimos darbo laiko teisinio reguliavimo reformos kryptis bei konkretūs de lege ferenda siūlymai, kurių įgyvendinimas užtikrintų veiksmingesnį darbo laiko teisinį reglamentavimą, darbuotojų, darbdavių ir visuomenės interesų apsaugą Lietuvoje.
Nors dar XX amžiaus pradžioje, kuriant Tarptautinę darbo organizaciją, sutarta dėl pamatinių darbo laiko standartų, tačiau valstybių nacionalinėse teisinėse sistemose vis dar randame esminių skirtumų įvairiai suprantant darbuotojo teisės į pagrįstą darbo laiko trukmės ribojimą turinį ir susijusius klausimus. Disertacijoje diskutuojama apie tai, kokie laikotarpiai turėtų būti prilyginami darbo laikui, kaip turėtų būti suprantama pagrįsta darbo laiko trukmė, teisė į ne visą darbo laiką, ar pakanka riboti ne darbo laiką, o numatyti vien minimalų poilsio laiką, ar pats darbuotojas laisvas pasirinkti darbo laiko trukmę ir kitais klausimais. Darbuotojo teisės į pagrįstą darbo laiko trukmės ribojimą susiformavimas, įsitvirtinimas ir paplitimas pasirinktos disertacijos temos prasme vertintinas kaip esminis.

For the first time in Lithuania the work thoroughly analyzes (from a historic point of view) the purposes and main features of the legal regulation on working time, as well as the contents of the social right of a worker to a reasonable limitation of working time duration. It is analized from a comparative and historical angle in theory and practice the main problems, issues and perspectives of legal regulation of work, aiming to submit possible directions for reforming the legal regulation, and specific de lege ferenda suggestions, the implementation of which would facilitate more effective legal regulation on working time, the protection of interests of workers, employers, and society in Lithuania.
Although in the beginning of XX century, with the creation of the International Labour Organization, it was agreed regarding fundamental standards of working time. However, the national legal systems of the states still show essential differences in interpretation of the contents of the employee’s right to a reasonable limitation of working time and related issues. Works of legal science discuss what should be the time periods of working time, and how should the reasonable duration of working time be perceived, what should the right to part time work entail, and whether it is sufficient to determine the minimal rest time instead of limiting working time, and whether an employee should be free to choose working time duration and other issues. The formation, entrenchment and spreading of workers right to reasonable working time limitation is assessed as essential for the purposes of the topic of this dissertation.