Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-02-13 00:00:05

Sveikiname

dsc2732 Darių Bolzaną (Teisės fakultetas, Civilinio proceso katedra) 2012 m. vasario 10 d. apsigynusį disertaciją "Proceso atnaujinimas civilinėse bylose" (Teisė, 01 S).

Disertacijoje tiriama proceso atnaujinimo teisinio reiškinio esmė ir prigimtis, nustatoma proceso atnaujinimo vieta civilinio proceso teisės sistemoje (ypač proceso atnaujinimo santykis su kasacija), analizuojamos aplinkybės, kurios turėtų sudaryti pagrindą atnaujinti procesą byloje ir ją nagrinėti iš naujo, nagrinėjama proceso atnaujinimo tvarka. Temos aktualumą lemia, istoriškai vertinant, nenuoseklus ir chaotiškas teisinis reglamentavimas, nuosekliai didėjantis pareiškėjų teikiamų prašymų dėl proceso atnaujinimo skaičius, teisinės literatūros stoka analizuojama tema, netinkamas proceso atnaujinimą reglamentuojančių proceso teisės normų taikymas teismų praktikoje. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, išvados ir pasiūlymai įstatymų leidėjui.

In this doctoral dissertation the essence and nature of the proceedings resumption is being examined within the system of the civil procedure law (especially in so far as it concerns relation of the resumption of the proceedings with cassation), circumstances that should compose the basis for the resumption and examine the action anew are analyzed and the order of  the resumption is clarified. From historical point of view the topicality of the theme is confirmed by not sustainable legal regulation and also by constantly increasing number of actions lodged by the declarant to resume the proceedings, as well as improper application of legal norms in judicial practice. The dissertation is comprised of introduction, three sections, conclusions and proposals for legislator.