Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-01-30 02:00:06

Sveikiname

dsc1281 Gytį Kuncevičių (Teisės fakultetas, Administracinės teisės ir proceso katedra) 2012 m. sausio 27 d. apsigynusį disertaciją "Administracinės sutarties institutas ir jo teorinis pagrindimas" (Teisė, 01 S).

Disertacijoje aprašomas atliktas lyginamasis administracinės sutarties instituto teorinis tyrimas. Disertacinio tyrimo objektas lyginamojoje administracinėje teisėje vystoma administracinės sutarties doktrina, atskleidžianti ir apibūdinanti administracinės sutarties instituto kūrimosi, raidos tendencijas (kryptis) bei teisinio tapatumo apibrėžties ypatumus kitose šalyse, jų raiškos santykį su Lietuvos teisine sistema. Disertaciniu tyrimu siekiama moksliškai išnagrinėti bei apibendrinti pagrindinius lyginamojoje administracinėje teisėje vystomos administracinės sutarties doktrinos elementus, įvertinti juos ir susisteminti per Lietuvos teisinės sistemos prizmę, atskleidžiant esamas ir galimas šio instituto doktrinos formavimo ir plėtros Lietuvos teisinėje sistemoje gaires (kryptis). Disertacinio tyrimo rezultatų pagrindu autorius pateikia konceptualias įžvalgas dėl galimų administracinės sutarties instituto įgyvendinimo Lietuvos teisinėje sistemoje gairių.

In the dissertation, the comparative theoretical research into the institute of administrative contract is described. The object of the dissertation research is the doctrine of administrative contract developed in comparative administrative law that reveals and describes the tendencies (directions) of the formation and development of the institute of administrative contract, the specific features of the definition of its legal identity in foreign countries, the relation of their expression to the legal system of Lithuania. The aim of the dissertation research is to carry out a scientific research and generalisation of the key elements of the doctrine of administrative contract developed in comparative administrative law, evaluate and systemise the elements through the prism of the Lithuanian legal system by revealing the existing and the possible guidelines (directions) of the formation and development of the doctrine of this institute in the Lithuanian legal system. On the basis of the results of the dissertation research, the author provides conceptual insights regarding the possible guidelines for the implementation of the institute of administrative contract in the Lithuanian legal system.