Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-01-30 01:00:07

Svekiname

dsc0808 Rūtą Lazauskaitę (Teisės fakultetas, Verslo teisės katedra) 2012 m. sausio 27 d. apsigynusią disertaciją "Nuo šalių valios priklausantys sutartinės atsakomybės ribojimai" (Teisė, 01 S).

Disertacijos tyrimo objektas yra sutartinę šalių atsakomybę iš anksto pašalinančių ar ją ribojančių susitarimų reglamentavimas teisės normomis, šių normų aiškinimas bei praktinis taikymas. Atsižvelgiant į tai, kad civilinėje teisėje galiojantis visiško nuostolių atlyginimo principas gali būti ribojamas ne tik šalių, bet ir įstatymo leidėjo valia, be to, į tai, kad civilinių santykių dalyvių atsakomybės ribojimas gali būti susijęs ne tik su sutartine, bet ir deliktine atsakomybe, šiame darbe tiriami ne visi su šalių atsakomybės ribojimu susiję reiškiniai. Tad disertacijos dalykas yra sutartinę atsakomybę iš anksto pašalinantys ar ją ribojantys susitarimai, jų teisinio reguliavimo probleminiai aspektai, pasireiškiantys sudarant, aiškinant šiuos susitarimus, sprendžiant dėl jų galiojimo masto.
Rašant darbą, kaip mokslinio tyrimo šaltiniais, be teisės doktrinos, buvo remtasi Lietuvos bei užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, taip pat nacionalinių ir kitų šalių bei tarptautinių teismų jurisprudencija ar institucijų praktika. Atliekant tyrimą, ieškant sutarčių sudarymo praktikoje naudojamų atsakomybės išlygų pavyzdžių, taip pat buvo analizuotos sutartys, į kurias įtrauktos atsakomybės išlygos.
Atsižvelgiant į tai, kad disertacijoje buvo analizuotos užsienio valstybių teisės aktų normos, reglamentuojančios atsakomybę ribojančius ar pašalinančius susitarimus, taip pat pateikiama pavyzdžių iš įvairių valstybių teismų praktikos ir teisės doktrinos, autorė tikisi, kad darbas bus naudingas ne tik Lietuvos teisės mokslininkams bei teismams, nagrinėsiantiems su atsakomybės išlygomis susijusius ginčus, bet ir praktikams, sudarantiems sutartis su užsienio subjektais.

The object of the dissertation is the regulation of contractual clauses limiting or excluding liability and the interpretation and practical application of such regulation. Considering that the limitations to the existing principle of civil law which requires the full compensation of incurred damages may arise not only due to the parties’ intentions but also to the legislator’s will and also that the liability may arise outside the contractual relationships, this paper does not examine all the phenomena related to the limitation or exclusion of parties’ civil liability. Thus the subject-matter of the research is the contractual clauses limiting or excluding liability, problematic aspects of their legal regulation with regard to the incorporation and interpretation of these agreements and the assessment of their validity.
For the purpose of preparation of the thesis, apart from the legal doctrine, as the source of the research, Lithuanian and foreign laws, EU and international legal acts as well as national and foreign case law and institutional practice were analysed. In order to identify examples of the exemption clauses used in practice, several dozens of contracts, which include limitation or exclusion clauses, were studied.
Given the fact that the thesis analyses legal norms of foreign countries regulating the liability limiting or excluding agreements, and that numerous examples of the case law and the legal doctrine of various countries are provided, the study will be useful not only for the Lithuanian legal scholars and courts, which deal with liability limiting or excluding agreements, but also for the practitioners, who conclude different types of contracts with foreign entities.