Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-01-25 00:00:08

Sveikiname

dsc9271 Ąžuolą Čekanavičių (Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra) 2012 m. sausio 20 d. apsigynusį disertaciją "Autorinių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo teisinis reguliavimas" (Teisė, 01 S)

Disertacija siekiama sistemiškai išanalizuoti autorių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo teisinį reguliavimą ir jį sudarančius elementus tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Europos valstybių nacionaliniuose teisės aktuose, teisinį reguliavimą įvertinti atsižvelgiant į jam keliamus tikslus bendrame autorių teisės siekiamo tikslo kontekste, nustatyti aktualiausias teorines ir praktines teisinio reguliavimo problemas, atsižvelgiant į pažangią užsienio valstybių praktiką bei doktriną, pateikti pasiūlymus ir rekomendacijas šioms problemoms spręsti bei esamam teisiniam reguliavimui tobulinti. Disertacijoje daugiausia dėmesio skiriama kolektyvinio administravimo instituto paskirčiai, teikiamai naudai, egzistuojančiam teisiniam reguliavimui, doktrininiam bei praktiniam požiūriui į egzistuojantį ir pageidaujamą teisinį reguliavimą šioje srityje. Specifinis dėmesys skirtas santykinai savarankiškam privalomo kolektyvinio administravimo institutui: nagrinėjami šio instituto modeliai, problematika, aptariamos ir siūlomos plėtros gairės. Darbe pateikiami pasiūlymai teisiniam reguliavimui bei praktikai tobulinti tam, kad kolektyvinio administravimo institutas padėtų spręsti problemas, su kuriomis susiduria šiuolaikinė autorių teisė.


The research objective of the Doctoral Dissertation is to analyse legal regulation of collective management of copyright and related rights and its components in the international, European Union, and national legal acts of European states; to evaluate legal regulations considering the objectives raised to it in the general context of the objective pursued by copyright; to determine the most relevant theoretical and practical issues of legal regulation, considering the innovative practice of foreign states and the doctrine; to submit proposals and recommendations for settling of these issues and improvement of the current legal regulation. The essential part of Dissertation is dedicated to the analysis of the essence, purpose and benefit provided by the collective management institute, existing legal regulation of collective management of copyright and related rights, doctrinal and practical approaches to the existing regulation and prevailing regulation trends in this area. Special attention is given to the relatively independent institute of mandatory collective management: models, actual issues and guidelines for development of the institute are discussed and proposed. In the Doctoral Dissertation proposals and recommendations are provided aimed at improvement of collective management institute that it would help to solve the problems faced by contemporary copyright law.