Socialinių inovacijų doktorantūros mokykla

2012-01-25 00:00:09

Sveikiname

dsc9149 Justą Sakavičių (Teisės fakultetas, Civilinės ir komercinės teisės katedra) 2012 m. sausio 20 d. apsigynusį disertaciją "Turto patikėjimo teisės problematika Lietuvoje" (Teisė, 01 S).

Ši disertacija yra pirmasis tyrimas Lietuvoje, analizuojantis Lietuvos turto patikėjimo teisę. Lietuvos teisės moksle iki šiol nebuvo nei vieno kompleksinio mokslinio bandymo, tirti turto patikėjimo teisės prigimtį, aptarti šios daiktinės teisės objektus, subjektų ypatumus, įvardinti dažniausiai pasitaikančias problemas. Nėra išsamių mokslinių tyrimų ir dėl turto patikėjimo teisės atskirų subinstitutų, t. y. dėl viešojo bei privataus turto patikėjimo teisės.
Šio tyrimo tikslas yra išsamiai ir sistemiškai, remiantis užsienio teisės patirtimi, išanalizuoti Lietuvos turto patikėjimo teisės modelį, tiriant minėtą daiktinę tiek kaip vientisą institutą, tiek kaip dviejų teisinių institutų, skirtų viešosios bei privačios nuosavybės įgyvendinimui, samplaiką, atskleidžiant teorines bei praktines turto patikėjimo teisės reglamentavimo Lietuvoje problemas ir trūkumus, pasiūlant teisinio reglamentavimo spragų užpildymo būdus tiek viešojo, tiek privataus turto patikėjimo teisės atvejams.

This dissertation is the first study in Lithuania to analyse Lithuanian trust of property law. Up to now, no one in legal studies has made any complex academic attempt to examine the genesis of property trust law, to discuss the characteristics of subjects and objects of this property trust law or to identify the most commonly occurring problems. There has been neither any thorough academic study concerning the sub-institutions of property trust law, i.e. the right to hold public property or private property in trust.
The aim of the research is to comprehensively and systematically analyse, using foreign examples for comparison, the Lithuanian property trust law model, studying the aforementioned property law both as a coherent institution and as an amalgamation of two legal institutions intended for realisation of public and private ownership respectively. The dissertation also aims to reveal certain theoretical and practical issues and deficiencies in the regulation of property trust law in Lithuania, suggesting ways of filling gaps in Lithuanian law on both public and private property trust cases.