Naujausioji knyga

2013-10-08 14:55:00

VISUOMENĖS DARNUS VYSTYMASIS: metodinė priemonė

mruvisuomenes-darnus-vystymasis

Metodinė priemonė „Visuomenės darnus vystymasis“ parengta atsižvelgiant į bendrą darnaus vystymosi kontekstą. Ji apima darnaus vystymosi koncepcijos teoriją, praktiką ir įrodymus, susijusius su visuomenės sveikata, švietimu, socialine ir aplinkos politika tiek, kiek šios sritys siejasi su žmogumi, jo gerove, gyvenimo kokybe ir sveikata. Analizuojamos visuomenės darniam vystymuisi reikalingos pajėgumų didinimo prielaidos, - tokios kaip dalyvavimas, socialinės sanglaudos ir socialinio kapitalo kūrimas, bendradarbiavimu grindžiamų tarpsektorinių veiksmų būtinumas. Pateikiami modeliai, kurie susieja visuomenės politikos formavimo, įgyvendinimo ir vertimo etapus nuosekliais ryšiais. Ypač pabrėžiama darnaus vystymosi visuminė (holistinė) prigimtis, kompleksiškumas ir integralumas per politikos sąveiką tarptautiniu, nacionaliniu, vietos, instituciniu ir individo lygmeniu.

Priemonė ne tik suteikia teorinės informacijos, bet taip pat sudaro galimybę įvaldyti ir (ar) tobulinti praktinius gebėjimus. Kiekvieno skyriaus gale studentai ras savikontrolės klausimus bei praktines užduotis, reikalaujančias ne tik supratimo, žinių taikymo, bet ir analitinio bei kritinio mąstymo.

Dauguma medžiagos struktūrizuota, pateikiama schemomis ir lentelėse. Metodinė priemonė skirta studentams, studijuojantiems pagal politikos mokslų krypties magistrantūros studijų programas. Metodinę priemonę ar atskiras jos dalis galima naudoti ir kitose tarpdisciplininėse studijose, integruojančiose su darniuoju vystymusi susijusį modulį.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/