Renginiai ir įvykiai

2012-05-23 08:00:00

Vadybos ir administravimo mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų mokslinių vadovų konkurso rezultatai

vadybos Informuojame, kad pasibaigė Vytauto Didžiojo universiteto su Klaipėdos universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Šiaulių universitetu vykdomos vadybos ir administravimo mokslo krypties doktorantūros disertacijų tematikų ir doktorantų mokslinių vadovų konkursas.

Mykolo Romerio universiteto mokslininkai, Mokslo programų komitetai bei mokslininkų grupės galėjo siūlyti tematikas šiose mokslinių tyrimų kryptyse: verslo sistemų transformacija ir plėtra globalizacijos sąlygomis; viešojo sektoriaus valdymo modernizavimas bei viešojo administravimo sistemų tobulinimas socialinių ekonominių pokyčių sąlygomis.

Mykolo Romerio universiteto mokslininkų pateiktos ir konkursą laimėjusios disertacijų tematikos ir doktorantų moksliniai vadovai:

– Žmogiškųjų išteklių vystymo, valdymo ir plėtros modelių kaita globaliame pasaulyje (prof. dr. Vladimiras Gražulis, prof. dr. Tadas Sudnickas).
– Emigracija ir identitetas socialinių ekonominių pokyčių sąlygomis: viešųjų vadybinių instrumentų tobulinimas (prof. dr. Alvydas Baležentis).
– Elektroninės valdžios priemonių modeliavimo ir taikymo viešajame valdyme tyrimai (prof. dr. Rimantas Petrauskas).
– Socialinių technologijų taikymo viešajame administravime tyrimai (prof. dr. Aelita Skaržauskienė).
– Savivalda mieste: bendrijų ir bendruomenių kūrimasis, veikla, problemos (doc. dr. Vainius Smalskys, doc. dr. Algirdas Astrauskas, doc. dr. Saulius Nefas).
– Būsto sektoriaus administravimo raidos ir modernizavimo vertinimas Lietuvoje (doc. dr. Vainius Smalskys, doc. dr. Algirdas Astrauskas, doc. dr. Saulius Nefas).
– Į rezultatus orientuoto valstybės tarnybos modelio diegimo Lietuvoje galimybių vertinimas (doc. dr. Vainius Smalskys, doc. dr. Algirdas Astrauskas, doc. dr. Saulius Nefas).
– Bendruomeniškumas (komunitarizmas) globalizacijos sąlygomis (doc. dr. Vainius Smalskys, doc. dr. Algirdas Astrauskas, doc. dr. Saulius Nefas).
– Saugomų, gamtinę ir kultūrinę vertę turinčių teritorijų ekologinis, socialinis-ekonominis vertinimas ir jų valdymo modelių kūrimas bei tobulinimas (prof. dr. Irmantas Lazdinis, doc. dr. Pranas Mierauskas).
– Tarpdisciplininis ir intradisciplininis rinkos elgsenos tyrimų diskursas (prof. dr. Dainora Grundey).
– Socialinių technologijų taikymo verslo vadybos sistemose tyrimai (prof. dr. Aelita Skaržauskienė).
– Verslo įmonės vadybinių procesų infrastruktūros pokyčių organizavimas taikant informacines technologijas ir elektronines paslaugas (prof. dr. Dalė Dzemydienė).
– Veiklos valdymas: vadybos sistemų integralumo didinimas tvariai šalies ir organizacijų plėtrai (prof. dr. Birutė Mikulskienė).
– Verslo grupių įtaka šalies verslo plėtrai (doc. dr. Jogaila Mačerinskas).
– Inovacijų įtaka verslo sistemų konkurencingumo didinimui (prof. dr. Rima Žitkienė).
– Prekybos ir paslaugų sektoriaus plėtros pokyčių valdymas (prof. dr. Rima Žitkienė).
– Tarptautinės prekybos paslaugomis plėtra (prof. dr. Rima Žitkienė).
– Tvarios plėtros modelių taikymas istorinio-kultūrinio paveldo verslo sistemų kūrimui (prof. dr. Vitalija Rudzkienė).

Visos konkurse laimėjusios tematikos pasiekiamos adresu:
http://www.mruni.eu/lt/mokslas/doktorantura/svarbi_info/Vadybos_kr_tematikos_2012.pdf